Quy trình xuất bản

Điều khoản dịch vụ

Bằng cách gửi mô hình để xuất bản, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của TensorFlow Hub tại https: //hub.tensorflow.google.cn/ terms .

Tổng quan về quy trình xuất bản

Toàn bộ quá trình xuất bản bao gồm:

  1. Xuất nội dung mô hình để xuất bản (xem cách xuất mô hình )
  2. Viết trang nhà xuất bản và tài liệu mô hình (xem cách viết tài liệu )
  3. Gửi yêu cầu kéo để xem xét (xem cách đóng góp )