Module: tfio.experimental.filter

tensorflow_io.experimental.filter

Functions

gabor(...): Apply Gabor filter to image.

gaussian(...): Apply Gaussian filter to image.

laplacian(...): Apply Laplacian filter to image.

prewitt(...): Apply Prewitt filter to image.

sobel(...): Apply Sobel filter to image.