Điều phối các đường dẫn TFX

Luồng khí Apache

Apache Airflow là một nền tảng để lập trình tác giả, lên lịch và giám sát quy trình công việc. TFX sử dụng Airflow để tạo các quy trình làm việc dưới dạng biểu đồ tuần hoàn có hướng (DAG) của các nhiệm vụ. Bộ lập lịch Airflow thực thi các nhiệm vụ trên một loạt công nhân trong khi tuân theo các phần phụ thuộc đã chỉ định. Các tiện ích dòng lệnh phong phú giúp thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp trên DAG một cách nhanh chóng. Giao diện người dùng phong phú giúp dễ dàng hình dung các quy trình đang chạy trong sản xuất, theo dõi tiến trình và khắc phục sự cố khi cần. Khi quy trình làm việc được xác định là mã, chúng sẽ trở nên dễ bảo trì hơn, dễ phiên bản hơn, có thể kiểm tra được và mang tính cộng tác hơn.

Xem Apache Airflow để biết chi tiết về cách cài đặt và sử dụng Apache Airflow.