Chuyển đổi thư viện cho người dùng không sử dụng TFX

Transform có sẵn dưới dạng thư viện độc lập.

Tài liệu mô-đun tft là mô-đun duy nhất phù hợp với người dùng TFX. Mô-đun tft_beam chỉ liên quan khi sử dụng Transform làm thư viện độc lập. Thông thường, người dùng TFX xây dựng preprocessing_fn và phần còn lại của lệnh gọi thư viện Transform được thực hiện bởi thành phần Transform.

Bạn cũng có thể sử dụng lớp Apache Beam MLTransform để xử lý trước dữ liệu cho mục đích đào tạo và suy luận. Lớp MLTransform bao bọc nhiều biến đổi xử lý dữ liệu TFX trong một lớp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xử lý trước dữ liệu bằng MLTransform trong tài liệu Apache Beam.