Điều phối các đường dẫn TFX

Đường ống Kubeflow

Kubeflow là một nền tảng ML mã nguồn mở dành riêng cho việc triển khai quy trình học máy (ML) trên Kubernetes một cách đơn giản, di động và có thể mở rộng. Kubeflow Pipelines là một phần của nền tảng Kubeflow cho phép kết hợp và thực thi các quy trình công việc có thể tái tạo trên Kubeflow, được tích hợp với trải nghiệm dựa trên sổ tay và thử nghiệm. Các dịch vụ của Kubeflow Pipelines trên Kubernetes bao gồm kho lưu trữ Siêu dữ liệu được lưu trữ, công cụ điều phối dựa trên bộ chứa, máy chủ sổ tay và giao diện người dùng để giúp người dùng phát triển, chạy và quản lý các quy trình ML phức tạp trên quy mô lớn. Kubeflow Pipelines SDK cho phép tạo và chia sẻ các thành phần, thành phần cũng như quy trình theo chương trình.

Xem ví dụ về TFX trên Kubeflow Pipelines để biết chi tiết về cách chạy TFX trên quy mô lớn trên đám mây của Google.