آموزش کامپوننت TFX Keras

مقدمه کامپوننت به جزء بر TensorFlow Extended (TFX)

این آموزش مبتنی بر Colab به صورت تعاملی از طریق هر مؤلفه داخلی TensorFlow Extended (TFX) می‌گذرد.

این هر مرحله در خط لوله یادگیری ماشینی سرتاسر، از دریافت داده تا ارائه مدل به ارائه را پوشش می‌دهد.

وقتی کارتان تمام شد، محتویات این نوت بوک را می توان به صورت خودکار به عنوان کد منبع خط لوله TFX صادر کرد، که می توانید آن را با Apache Airflow و Apache Beam هماهنگ کنید.

زمینه

این نوت بوک نحوه استفاده از TFX را در محیط Jupyter/Colab نشان می دهد. در اینجا، نمونه تاکسی شیکاگو را در یک نوت بوک تعاملی مرور می کنیم.

کار در یک نوت بوک تعاملی یک راه مفید برای آشنایی با ساختار خط لوله TFX است. همچنین هنگام توسعه خطوط لوله خود به عنوان یک محیط توسعه سبک مفید است، اما باید توجه داشته باشید که تفاوت هایی در نحوه تنظیم نوت بوک های تعاملی و نحوه دسترسی آنها به مصنوعات ابرداده وجود دارد.

تنظیم و ارکستراسیون

در استقرار تولید TFX، شما از یک ارکستراتور مانند Apache Airflow، Kubeflow Pipelines یا Apache Beam برای تنظیم یک نمودار خط لوله از پیش تعریف شده از اجزای TFX استفاده خواهید کرد. در یک نوت بوک تعاملی، نوت بوک خود ارکستراتور است و هر جزء TFX را همزمان با اجرای سلول های نوت بوک اجرا می کند.

فراداده

در استقرار تولید TFX، شما از طریق API ML Metadata (MLMD) به ابرداده دسترسی خواهید داشت. MLMD ویژگی های ابرداده را در پایگاه داده ای مانند MySQL یا SQLite ذخیره می کند و بارهای متادیتا را در یک فروشگاه دائمی مانند سیستم فایل شما ذخیره می کند. در یک نوت بوک های تعاملی، هر دو خواص و محموله در پایگاه داده SQLite زودگذر در ذخیره می شود /tmp دایرکتوری بر روی نوت بوک Jupyter یا سرور COLAB.

برپایی

ابتدا بسته های لازم را نصب و وارد می کنیم، مسیرها را تنظیم می کنیم و داده ها را دانلود می کنیم.

پیپ را ارتقا دهید

برای جلوگیری از ارتقاء Pip در سیستم هنگام اجرای محلی، بررسی کنید که در Colab در حال اجرا هستیم. البته سیستم های محلی را می توان به طور جداگانه ارتقا داد.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

TFX را نصب کنید

pip install -U tfx

آیا زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کردید؟

اگر از Google Colab استفاده می کنید، اولین باری که سلول بالا را اجرا می کنید، باید زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کنید (Runtime > Restart runtime ...). این به دلیل روشی است که Colab بسته ها را بارگذاری می کند.

بسته های وارداتی

ما بسته‌های لازم، از جمله کلاس‌های مؤلفه استاندارد TFX را وارد می‌کنیم.

import os
import pprint
import tempfile
import urllib

import absl
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
tf.get_logger().propagate = False
pp = pprint.PrettyPrinter()

from tfx import v1 as tfx
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext

%load_ext tfx.orchestration.experimental.interactive.notebook_extensions.skip

بیایید نسخه های کتابخانه را بررسی کنیم.

print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.7.0
TFX version: 1.5.0

راه اندازی مسیرهای خط لوله

# This is the root directory for your TFX pip package installation.
_tfx_root = tfx.__path__[0]

# This is the directory containing the TFX Chicago Taxi Pipeline example.
_taxi_root = os.path.join(_tfx_root, 'examples/chicago_taxi_pipeline')

# This is the path where your model will be pushed for serving.
_serving_model_dir = os.path.join(
  tempfile.mkdtemp(), 'serving_model/taxi_simple')

# Set up logging.
absl.logging.set_verbosity(absl.logging.INFO)

داده های نمونه را دانلود کنید

ما مجموعه داده نمونه را برای استفاده در خط لوله TFX خود دانلود می کنیم.

مجموعه داده ما با استفاده از است که تاکسی سفر مجموعه داده های منتشر شده توسط شهر شیکاگو. ستون های این مجموعه داده عبارتند از:

pickup_community_area کرایه سفر_شروع_ماه
سفر_شروع_ساعت سفر_شروع_روز trip_start_timestamp
pickup_latitude طول_وصول dropoff_latitude
افت_طول جغرافیایی trip_miles پیکاپ_سرشماری_تراکت
dropoff_sensus_tract نوع پرداخت شرکت
سفر_ثانیه dropoff_community_area نکات

با استفاده از این مجموعه داده، ما یک مدل است که پیش بینی ساخت tips از یک سفر.

_data_root = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
DATA_PATH = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/chicago_taxi_pipeline/data/simple/data.csv'
_data_filepath = os.path.join(_data_root, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(DATA_PATH, _data_filepath)
('/tmp/tfx-datacz9xjro6/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f889af49250>)

نگاهی گذرا به فایل CSV بیندازید.

head {_data_filepath}
pickup_community_area,fare,trip_start_month,trip_start_hour,trip_start_day,trip_start_timestamp,pickup_latitude,pickup_longitude,dropoff_latitude,dropoff_longitude,trip_miles,pickup_census_tract,dropoff_census_tract,payment_type,company,trip_seconds,dropoff_community_area,tips
,12.45,5,19,6,1400269500,,,,,0.0,,,Credit Card,Chicago Elite Cab Corp. (Chicago Carriag,0,,0.0
,0,3,19,5,1362683700,,,,,0,,,Unknown,Chicago Elite Cab Corp.,300,,0
60,27.05,10,2,3,1380593700,41.836150155,-87.648787952,,,12.6,,,Cash,Taxi Affiliation Services,1380,,0.0
10,5.85,10,1,2,1382319000,41.985015101,-87.804532006,,,0.0,,,Cash,Taxi Affiliation Services,180,,0.0
14,16.65,5,7,5,1369897200,41.968069,-87.721559063,,,0.0,,,Cash,Dispatch Taxi Affiliation,1080,,0.0
13,16.45,11,12,3,1446554700,41.983636307,-87.723583185,,,6.9,,,Cash,,780,,0.0
16,32.05,12,1,1,1417916700,41.953582125,-87.72345239,,,15.4,,,Cash,,1200,,0.0
30,38.45,10,10,5,1444301100,41.839086906,-87.714003807,,,14.6,,,Cash,,2580,,0.0
11,14.65,1,1,3,1358213400,41.978829526,-87.771166703,,,5.81,,,Cash,,1080,,0.0

سلب مسئولیت: این سایت برنامه هایی را با استفاده از داده هایی ارائه می کند که برای استفاده از منبع اصلی آن، www.cityofchicago.org، وب سایت رسمی شهر شیکاگو، اصلاح شده اند. شهر شیکاگو هیچ ادعایی در مورد محتوا، صحت، به موقع بودن یا کامل بودن هیچ یک از داده های ارائه شده در این سایت ندارد. داده های ارائه شده در این سایت در هر زمان ممکن است تغییر کند. قابل درک است که داده های ارائه شده در این سایت با مسئولیت شخصی استفاده می شود.

InteractiveContext را ایجاد کنید

در آخر، یک InteractiveContext ایجاد می کنیم که به ما امکان می دهد اجزای TFX را به صورت تعاملی در این نوت بوک اجرا کنیم.

# Here, we create an InteractiveContext using default parameters. This will
# use a temporary directory with an ephemeral ML Metadata database instance.
# To use your own pipeline root or database, the optional properties
# `pipeline_root` and `metadata_connection_config` may be passed to
# InteractiveContext. Calls to InteractiveContext are no-ops outside of the
# notebook.
context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/metadata.sqlite.

اجزای TFX را به صورت تعاملی اجرا کنید

در سلول های بعدی، اجزای TFX را یک به یک ایجاد می کنیم، هر یک از آنها را اجرا می کنیم و مصنوعات خروجی آنها را تجسم می کنیم.

ExampleGen

ExampleGen جزء است که معمولا در شروع یک خط لوله TFX. این خواهد شد:

 1. تقسیم داده ها به مجموعه های آموزشی و ارزیابی (به طور پیش فرض، 2/3 آموزش + 1/3 eval)
 2. داده تبدیل به tf.Example فرمت (بیشتر بدانید اینجا )
 3. کپی اطلاعات به _tfx_root دایرکتوری برای اجزای دیگر به دسترسی

ExampleGen عنوان ورودی می گیرد مسیر به منبع داده خود را. در مورد ما، این است _data_root مسیر که شامل CSV دانلود کنید.

example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=_data_root)
context.run(example_gen)
INFO:absl:Running driver for CsvExampleGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:Running executor for CsvExampleGen
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-datacz9xjro6/* to TFExample.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Running publisher for CsvExampleGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

بیایید مصنوعات خروجی بررسی ExampleGen . این مؤلفه دو مصنوع تولید می کند، نمونه های آموزشی و نمونه های ارزیابی:

artifact = example_gen.outputs['examples'].get()[0]
print(artifact.split_names, artifact.uri)
["train", "eval"] /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/CsvExampleGen/examples/1

همچنین می‌توانیم به سه نمونه آموزشی اول نگاهی بیندازیم:

# Get the URI of the output artifact representing the training examples, which is a directory
train_uri = os.path.join(example_gen.outputs['examples'].get()[0].uri, 'Split-train')

# Get the list of files in this directory (all compressed TFRecord files)
tfrecord_filenames = [os.path.join(train_uri, name)
           for name in os.listdir(train_uri)]

# Create a `TFRecordDataset` to read these files
dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")

# Iterate over the first 3 records and decode them.
for tfrecord in dataset.take(3):
 serialized_example = tfrecord.numpy()
 example = tf.train.Example()
 example.ParseFromString(serialized_example)
 pp.pprint(example)
features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   bytes_list {
    value: "Chicago Elite Cab Corp. (Chicago Carriag"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 12.449999809265137
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   bytes_list {
    value: "Credit Card"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 6
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 19
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 5
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_timestamp"
  value {
   int64_list {
    value: 1400269500
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   bytes_list {
    value: "Taxi Affiliation Services"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 27.049999237060547
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   bytes_list {
    value: "Cash"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 60
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   float_list {
    value: 41.836151123046875
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   float_list {
    value: -87.64878845214844
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 12.600000381469727
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   int64_list {
    value: 1380
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 2
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 10
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_timestamp"
  value {
   int64_list {
    value: 1380593700
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   bytes_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 16.450000762939453
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   bytes_list {
    value: "Cash"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   float_list {
    value: 41.98363494873047
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   float_list {
    value: -87.72357940673828
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 6.900000095367432
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   int64_list {
    value: 780
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 12
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 11
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_timestamp"
  value {
   int64_list {
    value: 1446554700
   }
  }
 }
}

حالا که ExampleGen خوردن داده به پایان رسید، گام بعدی تجزیه و تحلیل داده است.

StatisticsGen

StatisticsGen آمار محاسبه مولفه بیش از مجموعه داده های خود برای تجزیه و تحلیل داده ها، و همچنین برای استفاده در اجزای پایین دست است. آن استفاده می کند TensorFlow داده ها اعتبار کتابخانه.

StatisticsGen عنوان ورودی می گیرد از مجموعه داده ما فقط با استفاده از مصرف ExampleGen .

statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for StatisticsGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for StatisticsGen
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/StatisticsGen/statistics/2/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/StatisticsGen/statistics/2/Split-eval.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Running publisher for StatisticsGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

پس از StatisticsGen اتمام در حال اجرا، ما می توانیم آمار خروجی تجسم. سعی کنید با طرح های مختلف بازی کنید!

context.show(statistics_gen.outputs['statistics'])

SchemaGen

SchemaGen جزء تولید یک طرح بر اساس آمار داده های خود را. (یک طرح مرزهای انتظار می رود، انواع و خواص از ویژگی های در مجموعه داده های خود تعریف می کند.) همچنین با استفاده از TensorFlow داده ها اعتبار کتابخانه.

SchemaGen به عنوان ورودی به آمار است که ما با تولید را StatisticsGen ، به دنبال در تقسیم آموزش به طور پیش فرض.

schema_gen = tfx.components.SchemaGen(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  infer_feature_shape=False)
context.run(schema_gen)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for SchemaGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for SchemaGen
INFO:absl:Processing schema from statistics for split train.
INFO:absl:Processing schema from statistics for split eval.
INFO:absl:Schema written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/SchemaGen/schema/3/schema.pbtxt.
INFO:absl:Running publisher for SchemaGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

پس از SchemaGen پس از اتمام در حال اجرا، ما می توانیم طرح تولید به عنوان یک جدول تجسم.

context.show(schema_gen.outputs['schema'])

هر ویژگی در مجموعه داده شما به عنوان یک ردیف در جدول طرحواره، همراه با ویژگی های آن نشان داده می شود. این طرح همچنین تمام مقادیری را که یک ویژگی طبقه‌بندی می‌گیرد و به عنوان دامنه آن نشان داده می‌شود، دربر می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرحواره، و اسناد و مدارک SchemaGen .

Example Validator

ExampleValidator جزء تشخیص ناهنجاری ها در داده های خود را، بر اساس انتظارات تعریف شده توسط شما شود. همچنین با استفاده از TensorFlow داده ها اعتبار کتابخانه.

ExampleValidator به عنوان ورودی آمار از را StatisticsGen طرح از، و SchemaGen .

example_validator = tfx.components.ExampleValidator(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'])
context.run(example_validator)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for ExampleValidator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for ExampleValidator
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split train.
INFO:absl:Validation complete for split train. Anomalies written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/ExampleValidator/anomalies/4/Split-train.
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split eval.
INFO:absl:Validation complete for split eval. Anomalies written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/ExampleValidator/anomalies/4/Split-eval.
INFO:absl:Running publisher for ExampleValidator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

پس از ExampleValidator پس از اتمام در حال اجرا، ما می توانیم ناهنجاری به عنوان یک جدول تجسم.

context.show(example_validator.outputs['anomalies'])

در جدول ناهنجاری ها می بینیم که هیچ ناهنجاری وجود ندارد. این همان چیزی است که ما انتظار داریم، زیرا این اولین مجموعه داده ای است که ما تجزیه و تحلیل کرده ایم و طرح واره بر اساس آن طراحی شده است. شما باید این طرح را مرور کنید -- هر چیز غیرمنتظره ای به معنای ناهنجاری در داده ها است. پس از بررسی، طرحواره می تواند برای محافظت از داده های آینده استفاده شود، و ناهنجاری های تولید شده در اینجا می توانند برای اشکال زدایی عملکرد مدل، درک چگونگی تکامل داده های شما در طول زمان و شناسایی خطاهای داده استفاده شوند.

تبدیل

Transform انجام جزء مهندسی ویژگی برای هر دو آموزش و خدمت است. آن استفاده می کند TensorFlow تبدیل کتابخانه.

Transform به عنوان ورودی داده ها از را ExampleGen ، طرح از SchemaGen ، و همچنین به عنوان یک ماژول که شامل تعریف شده توسط کاربر تبدیل کد.

بیایید یک مثال از دیدن تعریف شده توسط کاربر تبدیل کد زیر (برای معرفی به TensorFlow تبدیل رابط های برنامه کاربردی، آموزش دیدن ). ابتدا چند ثابت را برای مهندسی ویژگی تعریف می کنیم:

_taxi_constants_module_file = 'taxi_constants.py'
%%writefile {_taxi_constants_module_file}

# Categorical features are assumed to each have a maximum value in the dataset.
MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = [24, 31, 12]

CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = [
  'trip_start_hour', 'trip_start_day', 'trip_start_month',
  'pickup_census_tract', 'dropoff_census_tract', 'pickup_community_area',
  'dropoff_community_area'
]

DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS = ['trip_miles', 'fare', 'trip_seconds']

# Number of buckets used by tf.transform for encoding each feature.
FEATURE_BUCKET_COUNT = 10

BUCKET_FEATURE_KEYS = [
  'pickup_latitude', 'pickup_longitude', 'dropoff_latitude',
  'dropoff_longitude'
]

# Number of vocabulary terms used for encoding VOCAB_FEATURES by tf.transform
VOCAB_SIZE = 1000

# Count of out-of-vocab buckets in which unrecognized VOCAB_FEATURES are hashed.
OOV_SIZE = 10

VOCAB_FEATURE_KEYS = [
  'payment_type',
  'company',
]

# Keys
LABEL_KEY = 'tips'
FARE_KEY = 'fare'
Writing taxi_constants.py

بعد، ما ارسال preprocessing_fn که طول می کشد در داده های خام به عنوان ورودی، و بازده ویژگی های تبدیل که مدل ما می تواند بر روی آموزش:

_taxi_transform_module_file = 'taxi_transform.py'
%%writefile {_taxi_transform_module_file}

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

import taxi_constants

_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS = taxi_constants.DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS
_VOCAB_FEATURE_KEYS = taxi_constants.VOCAB_FEATURE_KEYS
_VOCAB_SIZE = taxi_constants.VOCAB_SIZE
_OOV_SIZE = taxi_constants.OOV_SIZE
_FEATURE_BUCKET_COUNT = taxi_constants.FEATURE_BUCKET_COUNT
_BUCKET_FEATURE_KEYS = taxi_constants.BUCKET_FEATURE_KEYS
_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = taxi_constants.CATEGORICAL_FEATURE_KEYS
_FARE_KEY = taxi_constants.FARE_KEY
_LABEL_KEY = taxi_constants.LABEL_KEY


def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.
 Args:
  inputs: map from feature keys to raw not-yet-transformed features.
 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 for key in _DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS:
  # If sparse make it dense, setting nan's to 0 or '', and apply zscore.
  outputs[key] = tft.scale_to_z_score(
    _fill_in_missing(inputs[key]))

 for key in _VOCAB_FEATURE_KEYS:
  # Build a vocabulary for this feature.
  outputs[key] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
    _fill_in_missing(inputs[key]),
    top_k=_VOCAB_SIZE,
    num_oov_buckets=_OOV_SIZE)

 for key in _BUCKET_FEATURE_KEYS:
  outputs[key] = tft.bucketize(
    _fill_in_missing(inputs[key]), _FEATURE_BUCKET_COUNT)

 for key in _CATEGORICAL_FEATURE_KEYS:
  outputs[key] = _fill_in_missing(inputs[key])

 # Was this passenger a big tipper?
 taxi_fare = _fill_in_missing(inputs[_FARE_KEY])
 tips = _fill_in_missing(inputs[_LABEL_KEY])
 outputs[_LABEL_KEY] = tf.where(
   tf.math.is_nan(taxi_fare),
   tf.cast(tf.zeros_like(taxi_fare), tf.int64),
   # Test if the tip was > 20% of the fare.
   tf.cast(
     tf.greater(tips, tf.multiply(taxi_fare, tf.constant(0.2))), tf.int64))

 return outputs


def _fill_in_missing(x):
 """Replace missing values in a SparseTensor.
 Fills in missing values of `x` with '' or 0, and converts to a dense tensor.
 Args:
  x: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size at most 1
   in the second dimension.
 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `x` have been filled in.
 """
 if not isinstance(x, tf.sparse.SparseTensor):
  return x

 default_value = '' if x.dtype == tf.string else 0
 return tf.squeeze(
   tf.sparse.to_dense(
     tf.SparseTensor(x.indices, x.values, [x.dense_shape[0], 1]),
     default_value),
   axis=1)
Writing taxi_transform.py

حال حاضر، ما در این کد مهندسی ویژگی تصویب به Transform کامپوننت و آن را اجرا کنید برای تبدیل داده های خود را.

transform = tfx.components.Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  module_file=os.path.abspath(_taxi_transform_module_file))
context.run(transform)
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/taxi_transform.py' (including modules: ['taxi_transform', 'taxi_constants']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmp9qnpryw9/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmppaskl3va', '--dist-dir', '/tmp/tmpr6oorqji']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl'; target user module is 'taxi_transform'.
INFO:absl:Full user module path is 'taxi_transform@/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Running driver for Transform
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Transform
INFO:absl:Analyze the 'train' split and transform all splits when splits_config is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'module_file': None, 'module_path': 'taxi_transform@/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl', 'preprocessing_fn': None} 'preprocessing_fn'
INFO:absl:Installing '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpbvbj9r5b', '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl']
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying taxi_transform.py -> build/lib
copying taxi_constants.py -> build/lib
running install
running install_lib
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Transform.egg-info
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Transform.egg-info to /tmp/tmppaskl3va/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3.7.egg-info
running install_scripts
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'module_file': None, 'module_path': 'taxi_transform@/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl', 'stats_options_updater_fn': None} 'stats_options_updater_fn'
INFO:absl:Installing '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpbzwdie1a', '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl']
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Installing '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmp09euava5', '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl']
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+f78e5f6b4988b5d5289aab277eceaff03bd38343154c2f602e06d95c6acd5424
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:289: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType], int] instead.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary_1/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary_1/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType], int] instead.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
2021-12-21 10:10:18.679569: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/transform_graph/5/.temp_path/tftransform_tmp/80dbc09e6ded4a93b5c506e252c8f536/assets
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/transform_graph/5/.temp_path/tftransform_tmp/572eacb7c64f4f6e9262f7d496a95f86/assets
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:absl:If the number of unique tokens is smaller than the provided top_k or approximation error is acceptable, consider using tft.experimental.approximate_vocabulary for a potentially more efficient implementation.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
INFO:absl:Running publisher for Transform
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

اجازه دهید به بررسی آثار مکشوفه خروجی Transform . این جزء دو نوع خروجی تولید می کند:

 • transform_graph نمودار که می تواند عملیات پیش پردازش انجام است (این نمودار خواهد شد در مدل وعده و ارزیابی شامل).
 • transformed_examples نشان دهنده آموزش و ارزیابی داده پیش پردازش.
transform.outputs
{'transform_graph': Channel(
   type_name: TransformGraph
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 5
 type_id: 22
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/transform_graph/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "transform_graph"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 22
 name: "TransformGraph"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'transformed_examples': Channel(
   type_name: Examples
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 6
 type_id: 14
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/transformed_examples/5"
 properties {
  key: "split_names"
  value {
   string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "transformed_examples"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 14
 name: "Examples"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 properties {
  key: "version"
  value: INT
 }
 base_type: DATASET
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'updated_analyzer_cache': Channel(
   type_name: TransformCache
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 7
 type_id: 23
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/updated_analyzer_cache/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "updated_analyzer_cache"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 23
 name: "TransformCache"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'pre_transform_schema': Channel(
   type_name: Schema
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 8
 type_id: 18
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/pre_transform_schema/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pre_transform_schema"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 18
 name: "Schema"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'pre_transform_stats': Channel(
   type_name: ExampleStatistics
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 9
 type_id: 16
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/pre_transform_stats/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pre_transform_stats"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 16
 name: "ExampleStatistics"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 base_type: STATISTICS
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_schema': Channel(
   type_name: Schema
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 10
 type_id: 18
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/post_transform_schema/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_schema"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 18
 name: "Schema"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_stats': Channel(
   type_name: ExampleStatistics
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 11
 type_id: 16
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/post_transform_stats/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_stats"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 16
 name: "ExampleStatistics"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 base_type: STATISTICS
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_anomalies': Channel(
   type_name: ExampleAnomalies
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 12
 type_id: 20
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Transform/post_transform_anomalies/5"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_anomalies"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 20
 name: "ExampleAnomalies"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 )}

نگاهی زیرچشمی نگاه کردن در transform_graph مصنوع. به دایرکتوری حاوی سه زیر شاخه اشاره می کند.

train_uri = transform.outputs['transform_graph'].get()[0].uri
os.listdir(train_uri)
['transform_fn', 'transformed_metadata', 'metadata']

transformed_metadata دایرکتوری فرعی شامل طرح داده پیش پردازش. transform_fn دایرکتوری فرعی شامل نمودار پردازش واقعی. metadata دایرکتوری فرعی شامل طرح از داده های اصلی.

ما همچنین می توانیم به سه مثال تبدیل شده اول نگاهی بیندازیم:

# Get the URI of the output artifact representing the transformed examples, which is a directory
train_uri = os.path.join(transform.outputs['transformed_examples'].get()[0].uri, 'Split-train')

# Get the list of files in this directory (all compressed TFRecord files)
tfrecord_filenames = [os.path.join(train_uri, name)
           for name in os.listdir(train_uri)]

# Create a `TFRecordDataset` to read these files
dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")

# Iterate over the first 3 records and decode them.
for tfrecord in dataset.take(3):
 serialized_example = tfrecord.numpy()
 example = tf.train.Example()
 example.ParseFromString(serialized_example)
 pp.pprint(example)
features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   int64_list {
    value: 8
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 0.061060599982738495
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: -0.15886741876602173
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   float_list {
    value: -0.7118487358093262
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 6
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 19
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 5
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 1.2521240711212158
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 60
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 0.532160758972168
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   float_list {
    value: 0.5509493350982666
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 2
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 10
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   int64_list {
    value: 48
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 0.3873794376850128
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 0.21955277025699615
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   float_list {
    value: 0.0019067146349698305
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 12
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 11
   }
  }
 }
}

پس از Transform جزء اطلاعات خود را به ویژگی های تغییر شکل داده است، و گام بعدی این است که برای آموزش یک مدل.

مربی

Trainer جزء یک مدل که شما در TensorFlow تعریف آموزش. پیش فرض پشتیبانی ترینر برآورد API، به استفاده از Keras API، شما نیاز به مشخص عمومی ترینر توسط راه اندازی custom_executor_spec=executor_spec.ExecutorClassSpec(GenericExecutor) در contructor ترینر است.

Trainer عنوان ورودی می گیرد طرح از SchemaGen ، داده تبدیل شده و نمودار از Transform ، آموزش پارامترهای، و همچنین به عنوان یک ماژول که حاوی کد مدل تعریف شده توسط کاربر.

بیایید یک مثال از کد مدل تعریف شده توسط کاربر زیر (برای معرفی به Keras رابط های برنامه کاربردی TensorFlow، و آموزش را ببینید ):

_taxi_trainer_module_file = 'taxi_trainer.py'
%%writefile {_taxi_trainer_module_file}

from typing import List, Text

import os
from absl import logging

import datetime
import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio

import taxi_constants

_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS = taxi_constants.DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS
_VOCAB_FEATURE_KEYS = taxi_constants.VOCAB_FEATURE_KEYS
_VOCAB_SIZE = taxi_constants.VOCAB_SIZE
_OOV_SIZE = taxi_constants.OOV_SIZE
_FEATURE_BUCKET_COUNT = taxi_constants.FEATURE_BUCKET_COUNT
_BUCKET_FEATURE_KEYS = taxi_constants.BUCKET_FEATURE_KEYS
_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = taxi_constants.CATEGORICAL_FEATURE_KEYS
_MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = taxi_constants.MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES
_LABEL_KEY = taxi_constants.LABEL_KEY


def _get_tf_examples_serving_signature(model, tf_transform_output):
 """Returns a serving signature that accepts `tensorflow.Example`."""

 # We need to track the layers in the model in order to save it.
 # TODO(b/162357359): Revise once the bug is resolved.
 model.tft_layer_inference = tf_transform_output.transform_features_layer()

 @tf.function(input_signature=[
   tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.string, name='examples')
 ])
 def serve_tf_examples_fn(serialized_tf_example):
  """Returns the output to be used in the serving signature."""
  raw_feature_spec = tf_transform_output.raw_feature_spec()
  # Remove label feature since these will not be present at serving time.
  raw_feature_spec.pop(_LABEL_KEY)
  raw_features = tf.io.parse_example(serialized_tf_example, raw_feature_spec)
  transformed_features = model.tft_layer_inference(raw_features)
  logging.info('serve_transformed_features = %s', transformed_features)

  outputs = model(transformed_features)
  # TODO(b/154085620): Convert the predicted labels from the model using a
  # reverse-lookup (opposite of transform.py).
  return {'outputs': outputs}

 return serve_tf_examples_fn


def _get_transform_features_signature(model, tf_transform_output):
 """Returns a serving signature that applies tf.Transform to features."""

 # We need to track the layers in the model in order to save it.
 # TODO(b/162357359): Revise once the bug is resolved.
 model.tft_layer_eval = tf_transform_output.transform_features_layer()

 @tf.function(input_signature=[
   tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.string, name='examples')
 ])
 def transform_features_fn(serialized_tf_example):
  """Returns the transformed_features to be fed as input to evaluator."""
  raw_feature_spec = tf_transform_output.raw_feature_spec()
  raw_features = tf.io.parse_example(serialized_tf_example, raw_feature_spec)
  transformed_features = model.tft_layer_eval(raw_features)
  logging.info('eval_transformed_features = %s', transformed_features)
  return transformed_features

 return transform_features_fn


def _input_fn(file_pattern: List[Text],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       tf_transform_output: tft.TFTransformOutput,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for tuning/training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_LABEL_KEY),
   tf_transform_output.transformed_metadata.schema)


def _build_keras_model(hidden_units: List[int] = None) -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying taxi data.

 Args:
  hidden_units: [int], the layer sizes of the DNN (input layer first).

 Returns:
  A keras Model.
 """
 real_valued_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column(key, shape=())
   for key in _DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS
 ]
 categorical_columns = [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_VOCAB_SIZE + _OOV_SIZE, default_value=0)
   for key in _VOCAB_FEATURE_KEYS
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_FEATURE_BUCKET_COUNT, default_value=0)
   for key in _BUCKET_FEATURE_KEYS
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity( # pylint: disable=g-complex-comprehension
     key,
     num_buckets=num_buckets,
     default_value=0) for key, num_buckets in zip(
       _CATEGORICAL_FEATURE_KEYS,
       _MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES)
 ]
 indicator_column = [
   tf.feature_column.indicator_column(categorical_column)
   for categorical_column in categorical_columns
 ]

 model = _wide_and_deep_classifier(
   # TODO(b/139668410) replace with premade wide_and_deep keras model
   wide_columns=indicator_column,
   deep_columns=real_valued_columns,
   dnn_hidden_units=hidden_units or [100, 70, 50, 25])
 return model


def _wide_and_deep_classifier(wide_columns, deep_columns, dnn_hidden_units):
 """Build a simple keras wide and deep model.

 Args:
  wide_columns: Feature columns wrapped in indicator_column for wide (linear)
   part of the model.
  deep_columns: Feature columns for deep part of the model.
  dnn_hidden_units: [int], the layer sizes of the hidden DNN.

 Returns:
  A Wide and Deep Keras model
 """
 # Following values are hard coded for simplicity in this example,
 # However prefarably they should be passsed in as hparams.

 # Keras needs the feature definitions at compile time.
 # TODO(b/139081439): Automate generation of input layers from FeatureColumn.
 input_layers = {
   colname: tf.keras.layers.Input(name=colname, shape=(), dtype=tf.float32)
   for colname in _DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS
 }
 input_layers.update({
   colname: tf.keras.layers.Input(name=colname, shape=(), dtype='int32')
   for colname in _VOCAB_FEATURE_KEYS
 })
 input_layers.update({
   colname: tf.keras.layers.Input(name=colname, shape=(), dtype='int32')
   for colname in _BUCKET_FEATURE_KEYS
 })
 input_layers.update({
   colname: tf.keras.layers.Input(name=colname, shape=(), dtype='int32')
   for colname in _CATEGORICAL_FEATURE_KEYS
 })

 # TODO(b/161952382): Replace with Keras preprocessing layers.
 deep = tf.keras.layers.DenseFeatures(deep_columns)(input_layers)
 for numnodes in dnn_hidden_units:
  deep = tf.keras.layers.Dense(numnodes)(deep)
 wide = tf.keras.layers.DenseFeatures(wide_columns)(input_layers)

 output = tf.keras.layers.Dense(1)(
     tf.keras.layers.concatenate([deep, wide]))

 model = tf.keras.Model(input_layers, output)
 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
   optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(lr=0.001),
   metrics=[tf.keras.metrics.BinaryAccuracy()])
 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """
 # Number of nodes in the first layer of the DNN
 first_dnn_layer_size = 100
 num_dnn_layers = 4
 dnn_decay_factor = 0.7

 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(fn_args.transform_output)

 train_dataset = _input_fn(fn_args.train_files, fn_args.data_accessor, 
              tf_transform_output, 40)
 eval_dataset = _input_fn(fn_args.eval_files, fn_args.data_accessor, 
              tf_transform_output, 40)

 model = _build_keras_model(
   # Construct layers sizes with exponetial decay
   hidden_units=[
     max(2, int(first_dnn_layer_size * dnn_decay_factor**i))
     for i in range(num_dnn_layers)
   ])

 tensorboard_callback = tf.keras.callbacks.TensorBoard(
   log_dir=fn_args.model_run_dir, update_freq='batch')
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps,
   callbacks=[tensorboard_callback])

 signatures = {
   'serving_default':
     _get_tf_examples_serving_signature(model, tf_transform_output),
   'transform_features':
     _get_transform_features_signature(model, tf_transform_output),
 }
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf', signatures=signatures)
Writing taxi_trainer.py

حال حاضر، ما در این کد مدل به تصویب Trainer جزء و آن را اجرا آموزش مدل.

trainer = tfx.components.Trainer(
  module_file=os.path.abspath(_taxi_trainer_module_file),
  examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5000))
context.run(trainer)
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/taxi_trainer.py' (including modules: ['taxi_transform', 'taxi_constants', 'taxi_trainer']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmpzxd5b1yc/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmpbg9ly6tr', '--dist-dir', '/tmp/tmpx43qh690']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl'; target user module is 'taxi_trainer'.
INFO:absl:Full user module path is 'taxi_trainer@/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Running driver for Trainer
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Trainer
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'train_args': '{\n "num_steps": 10000\n}', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5000\n}', 'module_file': None, 'run_fn': None, 'trainer_fn': None, 'custom_config': 'null', 'module_path': 'taxi_trainer@/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmp1osq6e1x', '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl']
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying taxi_transform.py -> build/lib
copying taxi_constants.py -> build/lib
copying taxi_trainer.py -> build/lib
running install
running install_lib
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmpbg9ly6tr/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3.7.egg-info
running install_scripts
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed '/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature company has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has a shape . Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+ace8eb563ff2ae66112acc05232b33344bcb925cdc0a0847df64c544323b99af
INFO:absl:Feature company has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature company has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature company has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has a shape . Setting to DenseTensor.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/optimizer_v2/adam.py:105: UserWarning: The `lr` argument is deprecated, use `learning_rate` instead.
 super(Adam, self).__init__(name, **kwargs)
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl: Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl: company (InputLayer)      [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dropoff_census_tract (InputLay [(None,)]      0      []                
INFO:absl: er)                                               
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dropoff_community_area (InputL [(None,)]      0      []                
INFO:absl: ayer)                                              
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dropoff_latitude (InputLayer) [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dropoff_longitude (InputLayer) [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: fare (InputLayer)       [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: payment_type (InputLayer)   [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: pickup_census_tract (InputLaye [(None,)]      0      []                
INFO:absl: r)                                                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: pickup_community_area (InputLa [(None,)]      0      []                
INFO:absl: yer)                                               
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: pickup_latitude (InputLayer)  [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: pickup_longitude (InputLayer) [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: trip_miles (InputLayer)    [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: trip_seconds (InputLayer)   [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: trip_start_day (InputLayer)  [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: trip_start_hour (InputLayer)  [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: trip_start_month (InputLayer) [(None,)]      0      []                
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense_features (DenseFeatures) (None, 3)      0      ['company[0][0]',        
INFO:absl:                                 'dropoff_census_tract[0][0]',  
INFO:absl:                                 'dropoff_community_area[0][0]', 
INFO:absl:                                 'dropoff_latitude[0][0]',    
INFO:absl:                                 'dropoff_longitude[0][0]',   
INFO:absl:                                 'fare[0][0]',          
INFO:absl:                                 'payment_type[0][0]',      
INFO:absl:                                 'pickup_census_tract[0][0]',  
INFO:absl:                                 'pickup_community_area[0][0]', 
INFO:absl:                                 'pickup_latitude[0][0]',    
INFO:absl:                                 'pickup_longitude[0][0]',    
INFO:absl:                                 'trip_miles[0][0]',       
INFO:absl:                                 'trip_seconds[0][0]',      
INFO:absl:                                 'trip_start_day[0][0]',     
INFO:absl:                                 'trip_start_hour[0][0]',    
INFO:absl:                                 'trip_start_month[0][0]']    
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense (Dense)         (None, 100)     400     ['dense_features[0][0]']     
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense_1 (Dense)        (None, 70)      7070    ['dense[0][0]']         
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense_2 (Dense)        (None, 48)      3408    ['dense_1[0][0]']        
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense_3 (Dense)        (None, 34)      1666    ['dense_2[0][0]']        
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense_features_1 (DenseFeature (None, 2127)    0      ['company[0][0]',        
INFO:absl: s)                                'dropoff_census_tract[0][0]',  
INFO:absl:                                 'dropoff_community_area[0][0]', 
INFO:absl:                                 'dropoff_latitude[0][0]',    
INFO:absl:                                 'dropoff_longitude[0][0]',   
INFO:absl:                                 'fare[0][0]',          
INFO:absl:                                 'payment_type[0][0]',      
INFO:absl:                                 'pickup_census_tract[0][0]',  
INFO:absl:                                 'pickup_community_area[0][0]', 
INFO:absl:                                 'pickup_latitude[0][0]',    
INFO:absl:                                 'pickup_longitude[0][0]',    
INFO:absl:                                 'trip_miles[0][0]',       
INFO:absl:                                 'trip_seconds[0][0]',      
INFO:absl:                                 'trip_start_day[0][0]',     
INFO:absl:                                 'trip_start_hour[0][0]',    
INFO:absl:                                 'trip_start_month[0][0]']    
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: concatenate (Concatenate)   (None, 2161)     0      ['dense_3[0][0]',        
INFO:absl:                                 'dense_features_1[0][0]']    
INFO:absl:                                                 
INFO:absl: dense_4 (Dense)        (None, 1)      2162    ['concatenate[0][0]']      
INFO:absl:                                                 
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 14,706
INFO:absl:Trainable params: 14,706
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
10000/10000 [==============================] - 100s 10ms/step - loss: 0.2372 - binary_accuracy: 0.8605 - val_loss: 0.2222 - val_binary_accuracy: 0.8709
INFO:tensorflow:tensorflow_text is not available.
INFO:tensorflow:tensorflow_decision_forests is not available.
INFO:tensorflow:struct2tensor is not available.
WARNING:tensorflow:AutoGraph could not transform <bound method Socket.send of <zmq.Socket(zmq.PUSH) at 0x7f88b5e27910>> and will run it as-is.
Please report this to the TensorFlow team. When filing the bug, set the verbosity to 10 (on Linux, `export AUTOGRAPH_VERBOSITY=10`) and attach the full output.
Cause: module, class, method, function, traceback, frame, or code object was expected, got cython_function_or_method
To silence this warning, decorate the function with @tf.autograph.experimental.do_not_convert
WARNING: AutoGraph could not transform <bound method Socket.send of <zmq.Socket(zmq.PUSH) at 0x7f88b5e27910>> and will run it as-is.
Please report this to the TensorFlow team. When filing the bug, set the verbosity to 10 (on Linux, `export AUTOGRAPH_VERBOSITY=10`) and attach the full output.
Cause: module, class, method, function, traceback, frame, or code object was expected, got cython_function_or_method
To silence this warning, decorate the function with @tf.autograph.experimental.do_not_convert
INFO:absl:serve_transformed_features = {'pickup_latitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:9' shape=(None,) dtype=int64>, 'trip_start_hour': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:15' shape=(None,) dtype=int64>, 'fare': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:5' shape=(None,) dtype=float32>, 'trip_miles': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:12' shape=(None,) dtype=float32>, 'trip_start_day': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:14' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_latitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:3' shape=(None,) dtype=int64>, 'trip_start_month': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:16' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_community_area': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:2' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_longitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:4' shape=(None,) dtype=int64>, 'payment_type': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:6' shape=(None,) dtype=int64>, 'pickup_longitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:10' shape=(None,) dtype=int64>, 'pickup_community_area': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:8' shape=(None,) dtype=int64>, 'company': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:0' shape=(None,) dtype=int64>, 'pickup_census_tract': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:7' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_census_tract': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:1' shape=(None,) dtype=int64>, 'trip_seconds': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:13' shape=(None,) dtype=float32>}
INFO:absl:eval_transformed_features = {'pickup_latitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:9' shape=(None,) dtype=int64>, 'trip_start_hour': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:15' shape=(None,) dtype=int64>, 'fare': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:5' shape=(None,) dtype=float32>, 'trip_miles': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:12' shape=(None,) dtype=float32>, 'trip_start_day': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:14' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_latitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:3' shape=(None,) dtype=int64>, 'trip_start_month': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:16' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_community_area': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:2' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_longitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:4' shape=(None,) dtype=int64>, 'payment_type': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:6' shape=(None,) dtype=int64>, 'pickup_longitude': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:10' shape=(None,) dtype=int64>, 'pickup_community_area': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:8' shape=(None,) dtype=int64>, 'company': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:0' shape=(None,) dtype=int64>, 'pickup_census_tract': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:7' shape=(None,) dtype=int64>, 'tips': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:11' shape=(None,) dtype=int64>, 'dropoff_census_tract': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:1' shape=(None,) dtype=int64>, 'trip_seconds': <tf.Tensor 'transform_features_layer/StatefulPartitionedCall:13' shape=(None,) dtype=float32>}
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Trainer/model/6/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Trainer/model/6/Format-Serving. ModelRun written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Trainer/model_run/6
INFO:absl:Running publisher for Trainer
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

تجزیه و تحلیل آموزش با TensorBoard

نگاهی به مصنوع مربی. به دایرکتوری حاوی زیر شاخه های مدل اشاره می کند.

model_artifact_dir = trainer.outputs['model'].get()[0].uri
pp.pprint(os.listdir(model_artifact_dir))
model_dir = os.path.join(model_artifact_dir, 'Format-Serving')
pp.pprint(os.listdir(model_dir))
['Format-Serving']
['variables', 'assets', 'keras_metadata.pb', 'saved_model.pb']

به صورت اختیاری، می‌توانیم TensorBoard را به Trainer متصل کنیم تا منحنی‌های آموزشی مدل خود را تجزیه و تحلیل کنیم.

model_run_artifact_dir = trainer.outputs['model_run'].get()[0].uri

%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir {model_run_artifact_dir}

ارزیاب

Evaluator جزء محاسبه معیارهای عملکرد مدل در مجموعه ارزیابی. آن استفاده می کند TensorFlow تجزیه و تحلیل مدل کتابخانه. Evaluator همچنین می توانید به صورت اختیاری اعتبار است که یک مدل تازه تعلیم دیده بهتر از مدل قبلی است. این در تنظیمات خط لوله تولید که در آن می‌توانید هر روز به طور خودکار یک مدل را آموزش داده و اعتبارسنجی کنید، مفید است. در این نوت بوک، ما تنها آموزش یک مدل، بنابراین Evaluator به طور خودکار در این مدل به "خوب" برچسب.

Evaluator به عنوان ورودی داده ها از را ExampleGen ، مدل آموزش دیده از Trainer و پیکربندی برش. پیکربندی برش به شما امکان می دهد معیارهای خود را بر روی مقادیر ویژگی ها تقسیم کنید (به عنوان مثال مدل شما در سفرهای تاکسی که از ساعت 8 صبح در مقابل 8 بعد از ظهر شروع می شوند چگونه عمل می کند؟). نمونه ای از این پیکربندی را در زیر ببینید:

eval_config = tfma.EvalConfig(
  model_specs=[
    # This assumes a serving model with signature 'serving_default'. If
    # using estimator based EvalSavedModel, add signature_name: 'eval' and
    # remove the label_key.
    tfma.ModelSpec(
      signature_name='serving_default',
      label_key='tips',
      preprocessing_function_names=['transform_features'],
      )
    ],
  metrics_specs=[
    tfma.MetricsSpec(
      # The metrics added here are in addition to those saved with the
      # model (assuming either a keras model or EvalSavedModel is used).
      # Any metrics added into the saved model (for example using
      # model.compile(..., metrics=[...]), etc) will be computed
      # automatically.
      # To add validation thresholds for metrics saved with the model,
      # add them keyed by metric name to the thresholds map.
      metrics=[
        tfma.MetricConfig(class_name='ExampleCount'),
        tfma.MetricConfig(class_name='BinaryAccuracy',
         threshold=tfma.MetricThreshold(
           value_threshold=tfma.GenericValueThreshold(
             lower_bound={'value': 0.5}),
           # Change threshold will be ignored if there is no
           # baseline model resolved from MLMD (first run).
           change_threshold=tfma.GenericChangeThreshold(
             direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER,
             absolute={'value': -1e-10})))
      ]
    )
  ],
  slicing_specs=[
    # An empty slice spec means the overall slice, i.e. the whole dataset.
    tfma.SlicingSpec(),
    # Data can be sliced along a feature column. In this case, data is
    # sliced along feature column trip_start_hour.
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['trip_start_hour'])
  ])

بعد، ما این پیکربندی به Evaluator و آن را اجرا کنید.

# Use TFMA to compute a evaluation statistics over features of a model and
# validate them against a baseline.

# The model resolver is only required if performing model validation in addition
# to evaluation. In this case we validate against the latest blessed model. If
# no model has been blessed before (as in this case) the evaluator will make our
# candidate the first blessed model.
model_resolver = tfx.dsl.Resolver(
   strategy_class=tfx.dsl.experimental.LatestBlessedModelStrategy,
   model=tfx.dsl.Channel(type=tfx.types.standard_artifacts.Model),
   model_blessing=tfx.dsl.Channel(
     type=tfx.types.standard_artifacts.ModelBlessing)).with_id(
       'latest_blessed_model_resolver')
context.run(model_resolver)

evaluator = tfx.components.Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],
  baseline_model=model_resolver.outputs['model'],
  eval_config=eval_config)
context.run(evaluator)
INFO:absl:Running driver for latest_blessed_model_resolver
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running publisher for latest_blessed_model_resolver
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running driver for Evaluator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Evaluator
INFO:absl:Nonempty beam arg extra_packages already includes dependency
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'eval_config': '{\n "metrics_specs": [\n  {\n   "metrics": [\n    {\n     "class_name": "ExampleCount"\n    },\n    {\n     "class_name": "BinaryAccuracy",\n     "threshold": {\n      "change_threshold": {\n       "absolute": -1e-10,\n       "direction": "HIGHER_IS_BETTER"\n      },\n      "value_threshold": {\n       "lower_bound": 0.5\n      }\n     }\n    }\n   ]\n  }\n ],\n "model_specs": [\n  {\n   "label_key": "tips",\n   "preprocessing_function_names": [\n    "transform_features"\n   ],\n   "signature_name": "serving_default"\n  }\n ],\n "slicing_specs": [\n  {},\n  {\n   "feature_keys": [\n    "trip_start_hour"\n   ]\n  }\n ]\n}', 'feature_slicing_spec': None, 'fairness_indicator_thresholds': 'null', 'example_splits': 'null', 'module_file': None, 'module_path': None} 'custom_eval_shared_model'
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "serving_default"
 label_key: "tips"
 preprocessing_function_names: "transform_features"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
  threshold {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Using /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Trainer/model/6/Format-Serving as model.
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f87bc0f5e50> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f87bc0f5b50>).
INFO:absl:The 'example_splits' parameter is not set, using 'eval' split.
INFO:absl:Evaluating model.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'eval_config': '{\n "metrics_specs": [\n  {\n   "metrics": [\n    {\n     "class_name": "ExampleCount"\n    },\n    {\n     "class_name": "BinaryAccuracy",\n     "threshold": {\n      "change_threshold": {\n       "absolute": -1e-10,\n       "direction": "HIGHER_IS_BETTER"\n      },\n      "value_threshold": {\n       "lower_bound": 0.5\n      }\n     }\n    }\n   ]\n  }\n ],\n "model_specs": [\n  {\n   "label_key": "tips",\n   "preprocessing_function_names": [\n    "transform_features"\n   ],\n   "signature_name": "serving_default"\n  }\n ],\n "slicing_specs": [\n  {},\n  {\n   "feature_keys": [\n    "trip_start_hour"\n   ]\n  }\n ]\n}', 'feature_slicing_spec': None, 'fairness_indicator_thresholds': 'null', 'example_splits': 'null', 'module_file': None, 'module_path': None} 'custom_extractors'
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "serving_default"
 label_key: "tips"
 preprocessing_function_names: "transform_features"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
  threshold {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
 model_names: ""
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "serving_default"
 label_key: "tips"
 preprocessing_function_names: "transform_features"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
  threshold {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
 model_names: ""
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "serving_default"
 label_key: "tips"
 preprocessing_function_names: "transform_features"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
  threshold {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
 model_names: ""
}
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f87b0102150> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f875454e810>).
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f87b06c9d50> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f87d4041290>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f874c8d6a10> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f874c8ac0d0>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f830dcf9fd0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f830dd87110>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f830dc8cad0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f830cf892d0>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f87b041add0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f874d6b6d50>).
WARNING:tensorflow:Inconsistent references when loading the checkpoint into this object graph. Either the Trackable object references in the Python program have changed in an incompatible way, or the checkpoint was generated in an incompatible program.

Two checkpoint references resolved to different objects (<keras.saving.saved_model.load.TensorFlowTransform>TransformFeaturesLayer object at 0x7f830c42a5d0> and <keras.engine.input_layer.InputLayer object at 0x7f830c3037d0>).
INFO:absl:Evaluation complete. Results written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Evaluator/evaluation/8.
INFO:absl:Checking validation results.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
INFO:absl:Blessing result True written to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Evaluator/blessing/8.
INFO:absl:Running publisher for Evaluator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

حالا اجازه دهید به بررسی آثار خروجی Evaluator .

evaluator.outputs
{'evaluation': Channel(
   type_name: ModelEvaluation
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 15
 type_id: 29
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Evaluator/evaluation/8"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "evaluation"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Evaluator"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 29
 name: "ModelEvaluation"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'blessing': Channel(
   type_name: ModelBlessing
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 16
 type_id: 30
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Evaluator/blessing/8"
 custom_properties {
  key: "blessed"
  value {
   int_value: 1
  }
 }
 custom_properties {
  key: "current_model"
  value {
   string_value: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Trainer/model/6"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "current_model_id"
  value {
   int_value: 13
  }
 }
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "blessing"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Evaluator"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 30
 name: "ModelBlessing"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 )}

با استفاده از evaluation خروجی ما می توانید تجسم به طور پیش فرض از معیارهای جهانی در کل مجموعه ای ارزیابی نشان می دهد.

context.show(evaluator.outputs['evaluation'])

برای مشاهده تجسم معیارهای ارزیابی برش، می‌توانیم مستقیماً کتابخانه تحلیل مدل TensorFlow را فراخوانی کنیم.

import tensorflow_model_analysis as tfma

# Get the TFMA output result path and load the result.
PATH_TO_RESULT = evaluator.outputs['evaluation'].get()[0].uri
tfma_result = tfma.load_eval_result(PATH_TO_RESULT)

# Show data sliced along feature column trip_start_hour.
tfma.view.render_slicing_metrics(
  tfma_result, slicing_column='trip_start_hour')
SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'example_count'}, data=[{'slice': 'trip_start_hour:19',…

این تجسم را نشان می دهد معیارهای همان است، اما محاسبه در هر مقدار از ویژگی های trip_start_hour به جای در کل مجموعه ای ارزیابی است.

تجزیه و تحلیل مدل TensorFlow از بسیاری از تجسم‌های دیگر مانند Fairness Indicators و ترسیم یک سری زمانی از عملکرد مدل پشتیبانی می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به آموزش .

از آنجایی که آستانه هایی را به پیکربندی خود اضافه کردیم، خروجی اعتبارسنجی نیز در دسترس است. حضور، یک blessing مصنوع نشان می دهد که مدل ما اعتبار به تصویب رساند. از آنجایی که این اولین اعتبارسنجی است که انجام می شود، نامزد به طور خودکار مورد برکت قرار می گیرد.

blessing_uri = evaluator.outputs['blessing'].get()[0].uri
!ls -l {blessing_uri}
total 0
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 0 Dec 21 10:13 BLESSED

اکنون همچنین می توانید با بارگیری رکورد نتیجه اعتبارسنجی، موفقیت را تأیید کنید:

PATH_TO_RESULT = evaluator.outputs['evaluation'].get()[0].uri
print(tfma.load_validation_result(PATH_TO_RESULT))
validation_ok: true
validation_details {
 slicing_details {
  slicing_spec {
  }
  num_matching_slices: 25
 }
}

هل دهنده

Pusher جزء است که معمولا در پایان یک خط لوله TFX. این چک که آیا یک مدل گذشته است اعتبار، و اگر چنین است، صادرات این مدل برای _serving_model_dir .

pusher = tfx.components.Pusher(
  model=trainer.outputs['model'],
  model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
  push_destination=tfx.proto.PushDestination(
    filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
      base_directory=_serving_model_dir)))
context.run(pusher)
INFO:absl:Running driver for Pusher
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Pusher
INFO:absl:Model version: 1640081600
INFO:absl:Model written to serving path /tmp/tmpkvhhk5j5/serving_model/taxi_simple/1640081600.
INFO:absl:Model pushed to /tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Pusher/pushed_model/9.
INFO:absl:Running publisher for Pusher
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

بیایید مصنوعات خروجی بررسی Pusher .

pusher.outputs
{'pushed_model': Channel(
   type_name: PushedModel
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 17
 type_id: 32
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-21T10_09_51.902969-bvucg0eq/Pusher/pushed_model/9"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pushed_model"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Pusher"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "pushed"
  value {
   int_value: 1
  }
 }
 custom_properties {
  key: "pushed_destination"
  value {
   string_value: "/tmp/tmpkvhhk5j5/serving_model/taxi_simple/1640081600"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "pushed_version"
  value {
   string_value: "1640081600"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.5.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 32
 name: "PushedModel"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 )}

به طور خاص، Pusher مدل شما را در قالب SavedModel صادر می کند که به شکل زیر است:

push_uri = pusher.outputs['pushed_model'].get()[0].uri
model = tf.saved_model.load(push_uri)

for item in model.signatures.items():
 pp.pprint(item)
('serving_default',
 <ConcreteFunction signature_wrapper(*, examples) at 0x7F82F31FDE50>)
('transform_features',
 <ConcreteFunction signature_wrapper(*, examples) at 0x7F82F31AC410>)

ما تور خود را از اجزای داخلی TFX به پایان رساندیم!