Các lớp xác suất TFP: Hồi quy

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem nguồn trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ ra cách điều chỉnh các mô hình hồi quy bằng cách sử dụng "các lớp xác suất" của TFP.

Phụ thuộc & Điều kiện tiên quyết

Nhập khẩu

Làm cho mọi thứ trở nên nhanh chóng!

Trước khi đi sâu vào, hãy đảm bảo rằng chúng tôi đang sử dụng GPU cho bản trình diễn này.

Để thực hiện việc này, hãy chọn "Thời gian chạy" -> "Thay đổi loại thời gian chạy" -> "Trình tăng tốc phần cứng" -> "GPU".

Đoạn mã sau sẽ xác minh rằng chúng tôi có quyền truy cập vào GPU.

if tf.test.gpu_device_name() != '/device:GPU:0':
 print('WARNING: GPU device not found.')
else:
 print('SUCCESS: Found GPU: {}'.format(tf.test.gpu_device_name()))
WARNING: GPU device not found.

Động lực

Sẽ không tuyệt vời nếu chúng ta có thể sử dụng TFP để chỉ định một mô hình xác suất, sau đó chỉ cần giảm thiểu khả năng log tiêu cực, tức là,

negloglik = lambda y, rv_y: -rv_y.log_prob(y)

Chà không chỉ là có thể, mà là chuyên mục này cho thấy làm thế nào! (Trong bối cảnh của các bài toán hồi quy tuyến tính.)

Tổng hợp tập dữ liệu.

Trường hợp 1: Không chắc chắn

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
0.13032457
5.13029

Hình 1: Không chắc chắn.

png

Trường hợp 2: Sự không chắc chắn về Aleatoric

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1 + 1),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.05 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[0.14738432 0.1815331 ]
[4.4812164 1.2219843]

Hình 2: Sự không chắc chắn của Aleatoric

png

Trường hợp 3: Sự không chắc chắn về nhận thức

# Specify the surrogate posterior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def posterior_mean_field(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 c = np.log(np.expm1(1.))
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(2 * n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t[..., :n],
           scale=1e-5 + tf.nn.softplus(c + t[..., n:])),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Specify the prior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def prior_trainable(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t, scale=1),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.1387333 5.125723 -4.112224 -2.2171402]
[0.12476114 5.147452 ]

Hình 3: Sự không chắc chắn về nhận thức

png

Trường hợp 4: Sự không chắc chắn về Aleatoric & Epistemic

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1 + 1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.01 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.12753433 2.7504077  5.160624  3.8251898 -3.4283297 -0.8961645
 -2.2378397  0.1496858 ]
[0.14511648 2.7104297 5.1248145 3.7724588 ]

Hình 4: Sự không chắc chắn của cả Aleatoric & Epistemic

png

Trường hợp 5: Sự không chắc chắn về chức năng

Nhân PSD tùy chỉnh

# For numeric stability, set the default floating-point dtype to float64
tf.keras.backend.set_floatx('float64')

# Build model.
num_inducing_points = 40
model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=[1]),
  tf.keras.layers.Dense(1, kernel_initializer='ones', use_bias=False),
  tfp.layers.VariationalGaussianProcess(
    num_inducing_points=num_inducing_points,
    kernel_provider=RBFKernelFn(),
    event_shape=[1],
    inducing_index_points_initializer=tf.constant_initializer(
      np.linspace(*x_range, num=num_inducing_points,
            dtype=x.dtype)[..., np.newaxis]),
    unconstrained_observation_noise_variance_initializer=(
      tf.constant_initializer(np.array(0.54).astype(x.dtype))),
  ),
])

# Do inference.
batch_size = 32
loss = lambda y, rv_y: rv_y.variational_loss(
  y, kl_weight=np.array(batch_size, x.dtype) / x.shape[0])
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=loss)
model.fit(x, y, batch_size=batch_size, epochs=1000, verbose=False)

# Profit.
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)

Hình 5: Sự không chắc chắn về chức năng

png