لایه های احتمالی TFP: واپس گرایی

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

در این مثال ما نشان می‌دهیم که چگونه مدل‌های رگرسیون را با استفاده از "لایه‌های احتمالی" TFP برازش کنیم.

وابستگی ها و پیش نیازها

وارد كردن

همه چیز را سریع کنید!

قبل از شیرجه رفتن، مطمئن شویم که از یک GPU برای این نسخه نمایشی استفاده می کنیم.

برای انجام این کار، "Runtime" -> "Change runtime type" -> "Hardware accelerator" -> "GPU" را انتخاب کنید.

قطعه زیر تأیید می کند که ما به یک GPU دسترسی داریم.

if tf.test.gpu_device_name() != '/device:GPU:0':
 print('WARNING: GPU device not found.')
else:
 print('SUCCESS: Found GPU: {}'.format(tf.test.gpu_device_name()))
WARNING: GPU device not found.

انگیزه

آیا عالی نیست اگر بتوانیم از TFP برای تعیین یک مدل احتمالی استفاده کنیم و سپس به سادگی احتمال ورود به سیستم منفی را به حداقل برسانیم، به عنوان مثال،

negloglik = lambda y, rv_y: -rv_y.log_prob(y)

خوب نه تنها ممکن است، بلکه این colab نشان می دهد که چگونه! (در زمینه مسائل رگرسیون خطی.)

مجموعه داده را ترکیب کنید

مورد 1: عدم قطعیت

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
0.13032457
5.13029

شکل 1: عدم قطعیت.

png

مورد 2: عدم قطعیت آلئاتوریک

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1 + 1),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.05 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[0.14738432 0.1815331 ]
[4.4812164 1.2219843]

شکل 2: عدم قطعیت آلئاتوریک

png

مورد 3: عدم قطعیت معرفتی

# Specify the surrogate posterior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def posterior_mean_field(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 c = np.log(np.expm1(1.))
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(2 * n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t[..., :n],
           scale=1e-5 + tf.nn.softplus(c + t[..., n:])),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Specify the prior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def prior_trainable(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t, scale=1),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.1387333 5.125723 -4.112224 -2.2171402]
[0.12476114 5.147452 ]

شکل 3: عدم قطعیت معرفتی

png

مورد 4: عدم قطعیت آلئاتوریک و معرفتی

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1 + 1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.01 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.12753433 2.7504077  5.160624  3.8251898 -3.4283297 -0.8961645
 -2.2378397  0.1496858 ]
[0.14511648 2.7104297 5.1248145 3.7724588 ]

شکل 4: هم عدم قطعیت آلئاتوریک و هم عدم قطعیت معرفتی

png

مورد 5: عدم قطعیت عملکردی

هسته PSD سفارشی

# For numeric stability, set the default floating-point dtype to float64
tf.keras.backend.set_floatx('float64')

# Build model.
num_inducing_points = 40
model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=[1]),
  tf.keras.layers.Dense(1, kernel_initializer='ones', use_bias=False),
  tfp.layers.VariationalGaussianProcess(
    num_inducing_points=num_inducing_points,
    kernel_provider=RBFKernelFn(),
    event_shape=[1],
    inducing_index_points_initializer=tf.constant_initializer(
      np.linspace(*x_range, num=num_inducing_points,
            dtype=x.dtype)[..., np.newaxis]),
    unconstrained_observation_noise_variance_initializer=(
      tf.constant_initializer(np.array(0.54).astype(x.dtype))),
  ),
])

# Do inference.
batch_size = 32
loss = lambda y, rv_y: rv_y.variational_loss(
  y, kl_weight=np.array(batch_size, x.dtype) / x.shape[0])
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=loss)
model.fit(x, y, batch_size=batch_size, epochs=1000, verbose=False)

# Profit.
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)

شکل 5: عدم قطعیت عملکردی

png