סיווג קול עם YAMNet

הצג באתר TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב הצג ב-GitHub הורד מחברת ראה דגם TF Hub

YAMNet היא נטו עמוק כי מנבא 521 אירוע שמע שיעורים מן הקורפוס AudioSet-YouTube זה הוכשר על. היא מעסיקה את Mobilenet_v1 אדריכלות פיתול depthwise-להפרדה.

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import numpy as np
import csv

import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import Audio
from scipy.io import wavfile

טען את הדגם מ- TensorFlow Hub.

# Load the model.
model = hub.load('https://tfhub.dev/google/yamnet/1')

קובץ התוויות ייטען מנכסי הדגמים והוא נוכח model.class_map_path() . תוכל לטעון אותו על class_names משתנה.

# Find the name of the class with the top score when mean-aggregated across frames.
def class_names_from_csv(class_map_csv_text):
 """Returns list of class names corresponding to score vector."""
 class_names = []
 with tf.io.gfile.GFile(class_map_csv_text) as csvfile:
  reader = csv.DictReader(csvfile)
  for row in reader:
   class_names.append(row['display_name'])

 return class_names

class_map_path = model.class_map_path().numpy()
class_names = class_names_from_csv(class_map_path)

הוסף שיטה לאימות והמרת אודיו נטען בשיעור sample_rate המתאים (16K), אחרת זה ישפיע על תוצאות המודל.

def ensure_sample_rate(original_sample_rate, waveform,
            desired_sample_rate=16000):
 """Resample waveform if required."""
 if original_sample_rate != desired_sample_rate:
  desired_length = int(round(float(len(waveform)) /
                original_sample_rate * desired_sample_rate))
  waveform = scipy.signal.resample(waveform, desired_length)
 return desired_sample_rate, waveform

הורדה והכנה של קובץ הקול

כאן תוכלו להוריד קובץ wav ולהאזין לו. אם כבר יש לך קובץ זמין, פשוט העלה אותו ל-colab והשתמש בו במקום.

curl -O https://storage.googleapis.com/audioset/speech_whistling2.wav
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 153k 100 153k  0   0  267k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 266k
curl -O https://storage.googleapis.com/audioset/miaow_16k.wav
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 210k 100 210k  0   0  185k   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 185k
# wav_file_name = 'speech_whistling2.wav'
wav_file_name = 'miaow_16k.wav'
sample_rate, wav_data = wavfile.read(wav_file_name, 'rb')
sample_rate, wav_data = ensure_sample_rate(sample_rate, wav_data)

# Show some basic information about the audio.
duration = len(wav_data)/sample_rate
print(f'Sample rate: {sample_rate} Hz')
print(f'Total duration: {duration:.2f}s')
print(f'Size of the input: {len(wav_data)}')

# Listening to the wav file.
Audio(wav_data, rate=sample_rate)
Sample rate: 16000 Hz
Total duration: 6.73s
Size of the input: 107698
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:3: WavFileWarning: Chunk (non-data) not understood, skipping it.
 This is separate from the ipykernel package so we can avoid doing imports until

wav_data צריך להיות מנורמל ערכים [-1.0, 1.0] (כאמור המודל תיעוד ).

waveform = wav_data / tf.int16.max

ביצוע המודל

עכשיו החלק הקל: באמצעות הנתונים שכבר הוכנו, אתה פשוט מתקשר למודל ומקבל את: הציונים, ההטמעה והספקטרוגרמה.

הציון הוא התוצאה העיקרית שבה תשתמש. הספקטרוגרמה שבה תשתמש כדי לבצע כמה הדמיות מאוחר יותר.

# Run the model, check the output.
scores, embeddings, spectrogram = model(waveform)
scores_np = scores.numpy()
spectrogram_np = spectrogram.numpy()
infered_class = class_names[scores_np.mean(axis=0).argmax()]
print(f'The main sound is: {infered_class}')
The main sound is: Animal

רְאִיָה

YAMNet גם מחזיר מידע נוסף שאנו יכולים להשתמש בו להדמיה. בואו נסתכל על צורת הגל, הספקטרוגרמה והמעמדות המובילים שהוסיפו.

plt.figure(figsize=(10, 6))

# Plot the waveform.
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(waveform)
plt.xlim([0, len(waveform)])

# Plot the log-mel spectrogram (returned by the model).
plt.subplot(3, 1, 2)
plt.imshow(spectrogram_np.T, aspect='auto', interpolation='nearest', origin='lower')

# Plot and label the model output scores for the top-scoring classes.
mean_scores = np.mean(scores, axis=0)
top_n = 10
top_class_indices = np.argsort(mean_scores)[::-1][:top_n]
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.imshow(scores_np[:, top_class_indices].T, aspect='auto', interpolation='nearest', cmap='gray_r')

# patch_padding = (PATCH_WINDOW_SECONDS / 2) / PATCH_HOP_SECONDS
# values from the model documentation
patch_padding = (0.025 / 2) / 0.01
plt.xlim([-patch_padding-0.5, scores.shape[0] + patch_padding-0.5])
# Label the top_N classes.
yticks = range(0, top_n, 1)
plt.yticks(yticks, [class_names[top_class_indices[x]] for x in yticks])
_ = plt.ylim(-0.5 + np.array([top_n, 0]))

png