Tải dữ liệu NumPy

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem nguồn trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép

Hướng dẫn này cung cấp một ví dụ về tải dữ liệu từ mảng NumPy vào tf.data.Dataset .

Ví dụ này tải tập dữ liệu MNIST từ tệp .npz . Tuy nhiên, nguồn của mảng NumPy không quan trọng.

Thành lập

import numpy as np
import tensorflow as tf

Tải từ tệp .npz

DATA_URL = 'https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz'

path = tf.keras.utils.get_file('mnist.npz', DATA_URL)
with np.load(path) as data:
 train_examples = data['x_train']
 train_labels = data['y_train']
 test_examples = data['x_test']
 test_labels = data['y_test']

Tải mảng NumPy bằng tf.data.Dataset

Giả sử bạn có một mảng các ví dụ và một mảng nhãn tương ứng, hãy chuyển hai mảng dưới dạng một bộ vào tf.data.Dataset.from_tensor_slices để tạo tf.data.Dataset .

train_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_examples, train_labels))
test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_examples, test_labels))

Sử dụng bộ dữ liệu

Xáo trộn và xử lý hàng loạt tập dữ liệu

BATCH_SIZE = 64
SHUFFLE_BUFFER_SIZE = 100

train_dataset = train_dataset.shuffle(SHUFFLE_BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_dataset = test_dataset.batch(BATCH_SIZE)

Xây dựng và đào tạo một mô hình

model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
  tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(10)
])

model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.RMSprop(),
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['sparse_categorical_accuracy'])
model.fit(train_dataset, epochs=10)
Epoch 1/10
938/938 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 3.5318 - sparse_categorical_accuracy: 0.8762
Epoch 2/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.5408 - sparse_categorical_accuracy: 0.9289
Epoch 3/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3770 - sparse_categorical_accuracy: 0.9473
Epoch 4/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3281 - sparse_categorical_accuracy: 0.9566
Epoch 5/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2940 - sparse_categorical_accuracy: 0.9621
Epoch 6/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2622 - sparse_categorical_accuracy: 0.9657
Epoch 7/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2446 - sparse_categorical_accuracy: 0.9698
Epoch 8/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2147 - sparse_categorical_accuracy: 0.9739
Epoch 9/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.1956 - sparse_categorical_accuracy: 0.9750
Epoch 10/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.1964 - sparse_categorical_accuracy: 0.9759
<keras.callbacks.History at 0x7fc7a80beb50>
model.evaluate(test_dataset)
157/157 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.7089 - sparse_categorical_accuracy: 0.9572
[0.7088937163352966, 0.9571999907493591]