انتقال سریع سبک برای سبک های خودسرانه

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت مدل TF Hub را ببینید

بر اساس کد مدل در قرمز و انتشار:

بررسی ساختار یک زمان واقعی، خودسرانه شبکه عصبی سبک هنری . گلناز غیاثی، Honglak لی، Manjunath Kudlur، وینسنت دومولین، جاناتان Shlens، مجموعه مقالات کنفرانس ماشین بریتانیا چشم انداز (BMVC)، 2017.

برپایی

بیایید با وارد کردن TF2 و همه وابستگی های مرتبط شروع کنیم.

import functools
import os

from matplotlib import gridspec
import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

print("TF Version: ", tf.__version__)
print("TF Hub version: ", hub.__version__)
print("Eager mode enabled: ", tf.executing_eagerly())
print("GPU available: ", tf.config.list_physical_devices('GPU'))
TF Version: 2.7.0
TF Hub version: 0.12.0
Eager mode enabled: True
GPU available: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
# @title Define image loading and visualization functions { display-mode: "form" }

def crop_center(image):
 """Returns a cropped square image."""
 shape = image.shape
 new_shape = min(shape[1], shape[2])
 offset_y = max(shape[1] - shape[2], 0) // 2
 offset_x = max(shape[2] - shape[1], 0) // 2
 image = tf.image.crop_to_bounding_box(
   image, offset_y, offset_x, new_shape, new_shape)
 return image

@functools.lru_cache(maxsize=None)
def load_image(image_url, image_size=(256, 256), preserve_aspect_ratio=True):
 """Loads and preprocesses images."""
 # Cache image file locally.
 image_path = tf.keras.utils.get_file(os.path.basename(image_url)[-128:], image_url)
 # Load and convert to float32 numpy array, add batch dimension, and normalize to range [0, 1].
 img = tf.io.decode_image(
   tf.io.read_file(image_path),
   channels=3, dtype=tf.float32)[tf.newaxis, ...]
 img = crop_center(img)
 img = tf.image.resize(img, image_size, preserve_aspect_ratio=True)
 return img

def show_n(images, titles=('',)):
 n = len(images)
 image_sizes = [image.shape[1] for image in images]
 w = (image_sizes[0] * 6) // 320
 plt.figure(figsize=(w * n, w))
 gs = gridspec.GridSpec(1, n, width_ratios=image_sizes)
 for i in range(n):
  plt.subplot(gs[i])
  plt.imshow(images[i][0], aspect='equal')
  plt.axis('off')
  plt.title(titles[i] if len(titles) > i else '')
 plt.show()

بیایید چند تصویر نیز برای بازی با آنها داشته باشیم.

# @title Load example images { display-mode: "form" }

content_image_url = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg/640px-Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg' # @param {type:"string"}
style_image_url = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg' # @param {type:"string"}
output_image_size = 384 # @param {type:"integer"}

# The content image size can be arbitrary.
content_img_size = (output_image_size, output_image_size)
# The style prediction model was trained with image size 256 and it's the 
# recommended image size for the style image (though, other sizes work as 
# well but will lead to different results).
style_img_size = (256, 256) # Recommended to keep it at 256.

content_image = load_image(content_image_url, content_img_size)
style_image = load_image(style_image_url, style_img_size)
style_image = tf.nn.avg_pool(style_image, ksize=[3,3], strides=[1,1], padding='SAME')
show_n([content_image, style_image], ['Content image', 'Style image'])
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg/640px-Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg
65536/58102 [=================================] - 0s 1us/step
73728/58102 [======================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg
2686976/2684586 [==============================] - 0s 0us/step
2695168/2684586 [==============================] - 0s 0us/step

png

وارد کردن ماژول TF Hub

# Load TF Hub module.

hub_handle = 'https://tfhub.dev/google/magenta/arbitrary-image-stylization-v1-256/2'
hub_module = hub.load(hub_handle)

امضای این ماژول هاب برای سبک سازی تصویر به شرح زیر است:

outputs = hub_module(content_image, style_image)
stylized_image = outputs[0]

که در آن content_image ، style_image و stylized_image انتظار می رود که 4-D تنسور با اشکال [batch_size, image_height, image_width, 3] .

در مثال فعلی ما فقط تصاویر تک ارائه می کنیم و بنابراین بعد دسته ای 1 است، اما می توان از همان ماژول برای پردازش تصاویر بیشتر به طور همزمان استفاده کرد.

مقادیر ورودی و خروجی تصاویر باید در محدوده [0، 1] باشد.

اشکال محتوا و سبک تصویر لازم نیست مطابقت داشته باشند. شکل تصویر خروجی همان شکل تصویر محتوا است.

سبک سازی تصویر را نشان دهید

# Stylize content image with given style image.
# This is pretty fast within a few milliseconds on a GPU.

outputs = hub_module(tf.constant(content_image), tf.constant(style_image))
stylized_image = outputs[0]
# Visualize input images and the generated stylized image.

show_n([content_image, style_image, stylized_image], titles=['Original content image', 'Style image', 'Stylized image'])

png

بیایید آن را روی تصاویر بیشتر امتحان کنیم

# @title To Run: Load more images { display-mode: "form" }

content_urls = dict(
 sea_turtle='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Green_Sea_Turtle_grazing_seagrass.jpg',
 tuebingen='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Tuebingen_Neckarfront.jpg',
 grace_hopper='https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/grace_hopper.jpg',
 )
style_urls = dict(
 kanagawa_great_wave='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg',
 kandinsky_composition_7='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vassily_Kandinsky%2C_1913_-_Composition_7.jpg',
 hubble_pillars_of_creation='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Pillars_of_creation_2014_HST_WFC3-UVIS_full-res_denoised.jpg',
 van_gogh_starry_night='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg/1024px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg',
 turner_nantes='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/JMW_Turner_-_Nantes_from_the_Ile_Feydeau.jpg',
 munch_scream='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scream%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_Norway.jpg',
 picasso_demoiselles_avignon='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg',
 picasso_violin='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/Pablo_Picasso%2C_1911-12%2C_Violon_%28Violin%29%2C_oil_on_canvas%2C_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller_Museum%2C_Otterlo%2C_Netherlands.jpg',
 picasso_bottle_of_rum='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7f/Pablo_Picasso%2C_1911%2C_Still_Life_with_a_Bottle_of_Rum%2C_oil_on_canvas%2C_61.3_x_50.5_cm%2C_Metropolitan_Museum_of_Art%2C_New_York.jpg',
 fire='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Large_bonfire.jpg',
 derkovits_woman_head='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Derkovits_Gyula_Woman_head_1922.jpg',
 amadeo_style_life='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Untitled_%28Still_life%29_%281913%29_-_Amadeo_Souza-Cardoso_%281887-1918%29_%2817385824283%29.jpg',
 derkovtis_talig='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Derkovits_Gyula_Talig%C3%A1s_1920.jpg',
 amadeo_cardoso='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Amadeo_de_Souza-Cardoso%2C_1915_-_Landscape_with_black_figure.jpg'
)

content_image_size = 384
style_image_size = 256
content_images = {k: load_image(v, (content_image_size, content_image_size)) for k, v in content_urls.items()}
style_images = {k: load_image(v, (style_image_size, style_image_size)) for k, v in style_urls.items()}
style_images = {k: tf.nn.avg_pool(style_image, ksize=[3,3], strides=[1,1], padding='SAME') for k, style_image in style_images.items()}
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Green_Sea_Turtle_grazing_seagrass.jpg
3178496/3170828 [==============================] - 0s 0us/step
3186688/3170828 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Tuebingen_Neckarfront.jpg
409600/406531 [==============================] - 0s 0us/step
417792/406531 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/grace_hopper.jpg
65536/61306 [================================] - 0s 0us/step
73728/61306 [====================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vassily_Kandinsky%2C_1913_-_Composition_7.jpg
196608/195196 [==============================] - 0s 1us/step
204800/195196 [===============================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Pillars_of_creation_2014_HST_WFC3-UVIS_full-res_denoised.jpg
46931968/46930988 [==============================] - 2s 0us/step
46940160/46930988 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg/1024px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg
401408/396423 [==============================] - 0s 0us/step
409600/396423 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/JMW_Turner_-_Nantes_from_the_Ile_Feydeau.jpg
147456/144340 [==============================] - 0s 1us/step
155648/144340 [================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scream%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_Norway.jpg
11403264/11403121 [==============================] - 1s 0us/step
11411456/11403121 [==============================] - 1s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg
2908160/2905099 [==============================] - 0s 0us/step
2916352/2905099 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/Pablo_Picasso%2C_1911-12%2C_Violon_%28Violin%29%2C_oil_on_canvas%2C_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller_Museum%2C_Otterlo%2C_Netherlands.jpg
1236992/1234199 [==============================] - 0s 0us/step
1245184/1234199 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7f/Pablo_Picasso%2C_1911%2C_Still_Life_with_a_Bottle_of_Rum%2C_oil_on_canvas%2C_61.3_x_50.5_cm%2C_Metropolitan_Museum_of_Art%2C_New_York.jpg
122880/120288 [==============================] - 0s 1us/step
131072/120288 [================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Large_bonfire.jpg
139264/131604 [===============================] - 0s 1us/step
147456/131604 [=================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Derkovits_Gyula_Woman_head_1922.jpg
32768/32390 [==============================] - 0s 0us/step
40960/32390 [=====================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Untitled_%28Still_life%29_%281913%29_-_Amadeo_Souza-Cardoso_%281887-1918%29_%2817385824283%29.jpg
1916928/1914618 [==============================] - 0s 0us/step
1925120/1914618 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Derkovits_Gyula_Talig%C3%A1s_1920.jpg
40960/40620 [==============================] - 0s 0us/step
49152/40620 [====================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Amadeo_de_Souza-Cardoso%2C_1915_-_Landscape_with_black_figure.jpg
73728/66306 [=================================] - 0s 1us/step
81920/66306 [=====================================] - 0s 1us/step

تصویر محتوای اصلی و سبکی را که می خواهید استفاده کنید مشخص کنید.

png