Szybki transfer stylów dla dowolnych stylów

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Na podstawie kodu modelu w magenta i publikacji:

Poznawanie struktury w czasie rzeczywistym, arbitralne sieci neuronowych artystycznej stylizacji . Golnaz Ghiasi, Honglak Lee, Manjunath Kudlur Vincent Dumoulin, Jonathon Shlens, Proceedings of the wizyjnych konferencji Brytyjskiego (BMVC), 2017 r.

Ustawiać

Zacznijmy od importu TF2 i wszystkich odpowiednich zależności.

import functools
import os

from matplotlib import gridspec
import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

print("TF Version: ", tf.__version__)
print("TF Hub version: ", hub.__version__)
print("Eager mode enabled: ", tf.executing_eagerly())
print("GPU available: ", tf.config.list_physical_devices('GPU'))
TF Version: 2.7.0
TF Hub version: 0.12.0
Eager mode enabled: True
GPU available: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
# @title Define image loading and visualization functions { display-mode: "form" }

def crop_center(image):
 """Returns a cropped square image."""
 shape = image.shape
 new_shape = min(shape[1], shape[2])
 offset_y = max(shape[1] - shape[2], 0) // 2
 offset_x = max(shape[2] - shape[1], 0) // 2
 image = tf.image.crop_to_bounding_box(
   image, offset_y, offset_x, new_shape, new_shape)
 return image

@functools.lru_cache(maxsize=None)
def load_image(image_url, image_size=(256, 256), preserve_aspect_ratio=True):
 """Loads and preprocesses images."""
 # Cache image file locally.
 image_path = tf.keras.utils.get_file(os.path.basename(image_url)[-128:], image_url)
 # Load and convert to float32 numpy array, add batch dimension, and normalize to range [0, 1].
 img = tf.io.decode_image(
   tf.io.read_file(image_path),
   channels=3, dtype=tf.float32)[tf.newaxis, ...]
 img = crop_center(img)
 img = tf.image.resize(img, image_size, preserve_aspect_ratio=True)
 return img

def show_n(images, titles=('',)):
 n = len(images)
 image_sizes = [image.shape[1] for image in images]
 w = (image_sizes[0] * 6) // 320
 plt.figure(figsize=(w * n, w))
 gs = gridspec.GridSpec(1, n, width_ratios=image_sizes)
 for i in range(n):
  plt.subplot(gs[i])
  plt.imshow(images[i][0], aspect='equal')
  plt.axis('off')
  plt.title(titles[i] if len(titles) > i else '')
 plt.show()

Zdobądźmy również kilka obrazów do zabawy.

# @title Load example images { display-mode: "form" }

content_image_url = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg/640px-Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg' # @param {type:"string"}
style_image_url = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg' # @param {type:"string"}
output_image_size = 384 # @param {type:"integer"}

# The content image size can be arbitrary.
content_img_size = (output_image_size, output_image_size)
# The style prediction model was trained with image size 256 and it's the 
# recommended image size for the style image (though, other sizes work as 
# well but will lead to different results).
style_img_size = (256, 256) # Recommended to keep it at 256.

content_image = load_image(content_image_url, content_img_size)
style_image = load_image(style_image_url, style_img_size)
style_image = tf.nn.avg_pool(style_image, ksize=[3,3], strides=[1,1], padding='SAME')
show_n([content_image, style_image], ['Content image', 'Style image'])
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg/640px-Golden_Gate_Bridge_from_Battery_Spencer.jpg
65536/58102 [=================================] - 0s 1us/step
73728/58102 [======================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg
2686976/2684586 [==============================] - 0s 0us/step
2695168/2684586 [==============================] - 0s 0us/step

png

Importuj moduł koncentratora TF

# Load TF Hub module.

hub_handle = 'https://tfhub.dev/google/magenta/arbitrary-image-stylization-v1-256/2'
hub_module = hub.load(hub_handle)

Sygnatura tego modułu huba do stylizacji obrazu to:

outputs = hub_module(content_image, style_image)
stylized_image = outputs[0]

Gdzie content_image , style_image i stylized_image oczekuje się 4D tensory kształtów [batch_size, image_height, image_width, 3] .

W obecnym przykładzie udostępniamy tylko pojedyncze obrazy, a zatem wymiar wsadu wynosi 1, ale można użyć tego samego modułu do przetwarzania większej liczby obrazów w tym samym czasie.

Wartości wejściowe i wyjściowe obrazów powinny zawierać się w przedziale [0, 1].

Kształty treści i styl obrazu nie muszą się zgadzać. Kształt obrazu wyjściowego jest taki sam jak kształt obrazu zawartości.

Zademonstruj stylizację obrazu

# Stylize content image with given style image.
# This is pretty fast within a few milliseconds on a GPU.

outputs = hub_module(tf.constant(content_image), tf.constant(style_image))
stylized_image = outputs[0]
# Visualize input images and the generated stylized image.

show_n([content_image, style_image, stylized_image], titles=['Original content image', 'Style image', 'Stylized image'])

png

Wypróbujmy to na większej liczbie zdjęć

# @title To Run: Load more images { display-mode: "form" }

content_urls = dict(
 sea_turtle='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Green_Sea_Turtle_grazing_seagrass.jpg',
 tuebingen='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Tuebingen_Neckarfront.jpg',
 grace_hopper='https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/grace_hopper.jpg',
 )
style_urls = dict(
 kanagawa_great_wave='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg',
 kandinsky_composition_7='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vassily_Kandinsky%2C_1913_-_Composition_7.jpg',
 hubble_pillars_of_creation='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Pillars_of_creation_2014_HST_WFC3-UVIS_full-res_denoised.jpg',
 van_gogh_starry_night='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg/1024px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg',
 turner_nantes='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/JMW_Turner_-_Nantes_from_the_Ile_Feydeau.jpg',
 munch_scream='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scream%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_Norway.jpg',
 picasso_demoiselles_avignon='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg',
 picasso_violin='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/Pablo_Picasso%2C_1911-12%2C_Violon_%28Violin%29%2C_oil_on_canvas%2C_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller_Museum%2C_Otterlo%2C_Netherlands.jpg',
 picasso_bottle_of_rum='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7f/Pablo_Picasso%2C_1911%2C_Still_Life_with_a_Bottle_of_Rum%2C_oil_on_canvas%2C_61.3_x_50.5_cm%2C_Metropolitan_Museum_of_Art%2C_New_York.jpg',
 fire='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Large_bonfire.jpg',
 derkovits_woman_head='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Derkovits_Gyula_Woman_head_1922.jpg',
 amadeo_style_life='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Untitled_%28Still_life%29_%281913%29_-_Amadeo_Souza-Cardoso_%281887-1918%29_%2817385824283%29.jpg',
 derkovtis_talig='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Derkovits_Gyula_Talig%C3%A1s_1920.jpg',
 amadeo_cardoso='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Amadeo_de_Souza-Cardoso%2C_1915_-_Landscape_with_black_figure.jpg'
)

content_image_size = 384
style_image_size = 256
content_images = {k: load_image(v, (content_image_size, content_image_size)) for k, v in content_urls.items()}
style_images = {k: load_image(v, (style_image_size, style_image_size)) for k, v in style_urls.items()}
style_images = {k: tf.nn.avg_pool(style_image, ksize=[3,3], strides=[1,1], padding='SAME') for k, style_image in style_images.items()}
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Green_Sea_Turtle_grazing_seagrass.jpg
3178496/3170828 [==============================] - 0s 0us/step
3186688/3170828 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Tuebingen_Neckarfront.jpg
409600/406531 [==============================] - 0s 0us/step
417792/406531 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/grace_hopper.jpg
65536/61306 [================================] - 0s 0us/step
73728/61306 [====================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vassily_Kandinsky%2C_1913_-_Composition_7.jpg
196608/195196 [==============================] - 0s 1us/step
204800/195196 [===============================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Pillars_of_creation_2014_HST_WFC3-UVIS_full-res_denoised.jpg
46931968/46930988 [==============================] - 2s 0us/step
46940160/46930988 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg/1024px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg
401408/396423 [==============================] - 0s 0us/step
409600/396423 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/JMW_Turner_-_Nantes_from_the_Ile_Feydeau.jpg
147456/144340 [==============================] - 0s 1us/step
155648/144340 [================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edvard_Munch%2C_1893%2C_The_Scream%2C_oil%2C_tempera_and_pastel_on_cardboard%2C_91_x_73_cm%2C_National_Gallery_of_Norway.jpg
11403264/11403121 [==============================] - 1s 0us/step
11411456/11403121 [==============================] - 1s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg
2908160/2905099 [==============================] - 0s 0us/step
2916352/2905099 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/Pablo_Picasso%2C_1911-12%2C_Violon_%28Violin%29%2C_oil_on_canvas%2C_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller_Museum%2C_Otterlo%2C_Netherlands.jpg
1236992/1234199 [==============================] - 0s 0us/step
1245184/1234199 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7f/Pablo_Picasso%2C_1911%2C_Still_Life_with_a_Bottle_of_Rum%2C_oil_on_canvas%2C_61.3_x_50.5_cm%2C_Metropolitan_Museum_of_Art%2C_New_York.jpg
122880/120288 [==============================] - 0s 1us/step
131072/120288 [================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Large_bonfire.jpg
139264/131604 [===============================] - 0s 1us/step
147456/131604 [=================================] - 0s 1us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Derkovits_Gyula_Woman_head_1922.jpg
32768/32390 [==============================] - 0s 0us/step
40960/32390 [=====================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Untitled_%28Still_life%29_%281913%29_-_Amadeo_Souza-Cardoso_%281887-1918%29_%2817385824283%29.jpg
1916928/1914618 [==============================] - 0s 0us/step
1925120/1914618 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Derkovits_Gyula_Talig%C3%A1s_1920.jpg
40960/40620 [==============================] - 0s 0us/step
49152/40620 [====================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Amadeo_de_Souza-Cardoso%2C_1915_-_Landscape_with_black_figure.jpg
73728/66306 [=================================] - 0s 1us/step
81920/66306 [=====================================] - 0s 1us/step

Określ obraz zawartości głównej i styl, którego chcesz użyć.

png