Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Szkolenie rozproszone z Keras

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Interfejs API tf.distribute.Strategy zapewnia abstrakcję do dystrybucji szkolenia na wiele jednostek przetwarzania. Umożliwia przeprowadzanie rozproszonych szkoleń przy użyciu istniejących modeli i kodu szkoleniowego przy minimalnych zmianach.

W tym samouczku pokazano, jak używać tf.distribute.MirroredStrategy do wykonywania replikacji na wykresie z uczeniem synchronicznym na wielu procesorach graficznych na jednym komputerze . Strategia zasadniczo kopiuje wszystkie zmienne modelu do każdego procesora. Następnie używa all-reduce do połączenia gradientów ze wszystkich procesorów i stosuje połączoną wartość do wszystkich kopii modelu.

Użyjesz interfejsów API tf.keras do zbudowania modelu i Model.fit do jego uczenia. (Aby dowiedzieć się więcej o rozproszonym szkoleniu z niestandardową pętlą treningową i MirroredStrategy , zapoznaj się z tym samouczkiem ).

MirroredStrategy szkoli Twój model na wielu procesorach graficznych na jednej maszynie. Aby trenować synchronicznie na wielu procesorach graficznych na wielu procesach roboczych, użyj tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy z Keras Model.fit lub niestandardowej pętli szkoleniowej . Aby poznać inne opcje, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym szkoleń rozproszonych .

Aby dowiedzieć się więcej o różnych innych strategiach, zapoznaj się z przewodnikiem Szkolenie rozproszone z TensorFlow .

Ustawiać

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow as tf

import os

# Load the TensorBoard notebook extension.
%load_ext tensorboard
2021-08-04 01:24:55.165631: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
print(tf.__version__)
2.5.0

Pobierz zbiór danych

Załaduj zestaw danych MNIST z zestawów danych TensorFlow . Zwraca zestaw danych w formacie tf.data .

Ustawienie argumentu with_info na True włącza metadane dla całego zestawu danych, który jest zapisywany tutaj w info . Ten obiekt metadanych zawiera między innymi liczbę pociągów i przykładów testowych.

datasets, info = tfds.load(name='mnist', with_info=True, as_supervised=True)

mnist_train, mnist_test = datasets['train'], datasets['test']
2021-08-04 01:25:00.048530: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcuda.so.1
2021-08-04 01:25:00.691099: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:00.691993: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-08-04 01:25:00.692033: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-08-04 01:25:00.695439: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-08-04 01:25:00.695536: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
2021-08-04 01:25:00.696685: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcufft.so.10
2021-08-04 01:25:00.697009: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcurand.so.10
2021-08-04 01:25:00.698067: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusolver.so.11
2021-08-04 01:25:00.698998: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusparse.so.11
2021-08-04 01:25:00.699164: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-08-04 01:25:00.699264: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:00.700264: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:00.701157: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-08-04 01:25:00.701928: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations: AVX2 AVX512F FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2021-08-04 01:25:00.702642: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:00.703535: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-08-04 01:25:00.703621: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:00.704507: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:00.705349: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-08-04 01:25:00.705388: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-08-04 01:25:01.356483: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-08-04 01:25:01.356521: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-08-04 01:25:01.356530: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-08-04 01:25:01.356777: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:01.357792: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:01.358756: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-08-04 01:25:01.359641: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)

Zdefiniuj strategię dystrybucji

Utwórz obiekt MirroredStrategy . To obsłuży dystrybucję i zapewni menedżera kontekstu ( MirroredStrategy.scope ) do zbudowania twojego modelu wewnątrz.

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
WARNING:tensorflow:Collective ops is not configured at program startup. Some performance features may not be enabled.
WARNING:tensorflow:Collective ops is not configured at program startup. Some performance features may not be enabled.
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
print('Number of devices: {}'.format(strategy.num_replicas_in_sync))
Number of devices: 1

Skonfiguruj potok wejściowy

Podczas trenowania modelu z wieloma procesorami GPU można efektywnie wykorzystać dodatkową moc obliczeniową, zwiększając rozmiar partii. Ogólnie rzecz biorąc, używaj największego rozmiaru partii, który pasuje do pamięci GPU i odpowiednio dostosuj szybkość uczenia się.

# You can also do info.splits.total_num_examples to get the total
# number of examples in the dataset.

num_train_examples = info.splits['train'].num_examples
num_test_examples = info.splits['test'].num_examples

BUFFER_SIZE = 10000

BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 64
BATCH_SIZE = BATCH_SIZE_PER_REPLICA * strategy.num_replicas_in_sync

Zdefiniuj funkcję, która normalizuje wartości pikseli obrazu z zakresu [0, 255] do zakresu [0, 1] ( skalowanie cech ):

def scale(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image /= 255

 return image, label

Zastosuj tę funkcję scale do danych uczących i testowych, a następnie użyj interfejsów API tf.data.Dataset do przetasowania danych uczących ( Dataset.shuffle ) i wsadowych ( Dataset.batch ). Zwróć uwagę, że przechowujesz również pamięć podręczną danych treningowych, aby poprawić wydajność ( Dataset.cache ).

train_dataset = mnist_train.map(scale).cache().shuffle(BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
eval_dataset = mnist_test.map(scale).batch(BATCH_SIZE)

Stwórz model

Utwórz i skompiluj model Keras w kontekście Strategy.scope :

with strategy.scope():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
   tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
   tf.keras.layers.Dense(10)
 ])

 model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
        metrics=['accuracy'])
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

Zdefiniuj wywołania zwrotne

Zdefiniuj następujące tf.keras.callbacks :

W celach ilustracyjnych dodaj niestandardowe wywołanie zwrotne o nazwie PrintLR , aby wyświetlić szybkość uczenia się w notatniku.

# Define the checkpoint directory to store the checkpoints.
checkpoint_dir = './training_checkpoints'
# Define the name of the checkpoint files.
checkpoint_prefix = os.path.join(checkpoint_dir, "ckpt_{epoch}")
# Define a function for decaying the learning rate.
# You can define any decay function you need.
def decay(epoch):
 if epoch < 3:
  return 1e-3
 elif epoch >= 3 and epoch < 7:
  return 1e-4
 else:
  return 1e-5
# Define a callback for printing the learning rate at the end of each epoch.
class PrintLR(tf.keras.callbacks.Callback):
 def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
  print('\nLearning rate for epoch {} is {}'.format(epoch + 1,
                           model.optimizer.lr.numpy()))
# Put all the callbacks together.
callbacks = [
  tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./logs'),
  tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=checkpoint_prefix,
                    save_weights_only=True),
  tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler(decay),
  PrintLR()
]
2021-08-04 01:25:02.054144: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:126] Profiler session initializing.
2021-08-04 01:25:02.054179: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:141] Profiler session started.
2021-08-04 01:25:02.054232: I tensorflow/core/profiler/internal/gpu/cupti_tracer.cc:1611] Profiler found 1 GPUs
2021-08-04 01:25:02.098001: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcupti.so.11.2
2021-08-04 01:25:02.288095: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:159] Profiler session tear down.
2021-08-04 01:25:02.292220: I tensorflow/core/profiler/internal/gpu/cupti_tracer.cc:1743] CUPTI activity buffer flushed

Trenuj i oceniaj

Teraz przeszkol model w zwykły sposób, wywołując Model.fit na modelu i przekazując zestaw danych utworzony na początku samouczka. Ten krok jest taki sam, niezależnie od tego, czy prowadzisz szkolenie, czy nie.

EPOCHS = 12

model.fit(train_dataset, epochs=EPOCHS, callbacks=callbacks)
2021-08-04 01:25:02.342811: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
2021-08-04 01:25:02.389307: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:176] None of the MLIR Optimization Passes are enabled (registered 2)
2021-08-04 01:25:02.389734: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:114] CPU Frequency: 2000179999 Hz
Epoch 1/12
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
2021-08-04 01:25:05.851687: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-08-04 01:25:07.965516: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:359] Loaded cuDNN version 8100
2021-08-04 01:25:13.166255: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-08-04 01:25:13.566160: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
1/938 [..............................] - ETA: 3:09:47 - loss: 2.2850 - accuracy: 0.1094
2021-08-04 01:25:14.615346: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:126] Profiler session initializing.
2021-08-04 01:25:14.615388: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:141] Profiler session started.
3/938 [..............................] - ETA: 4:21 - loss: 2.1694 - accuracy: 0.3333WARNING:tensorflow:Callback method `on_train_batch_begin` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0045s vs `on_train_batch_begin` time: 0.0762s). Check your callbacks.
2021-08-04 01:25:15.082713: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:66] Profiler session collecting data.
2021-08-04 01:25:15.085886: I tensorflow/core/profiler/internal/gpu/cupti_tracer.cc:1743] CUPTI activity buffer flushed
2021-08-04 01:25:15.122453: I tensorflow/core/profiler/internal/gpu/cupti_collector.cc:673] GpuTracer has collected 96 callback api events and 93 activity events. 
2021-08-04 01:25:15.126946: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:159] Profiler session tear down.
2021-08-04 01:25:15.138108: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:137] Creating directory: ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15
2021-08-04 01:25:15.146767: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:143] Dumped gzipped tool data for trace.json.gz to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.trace.json.gz
2021-08-04 01:25:15.154434: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:137] Creating directory: ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15
2021-08-04 01:25:15.155169: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:143] Dumped gzipped tool data for memory_profile.json.gz to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.memory_profile.json.gz
2021-08-04 01:25:15.155597: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/capture_profile.cc:251] Creating directory: ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15Dumped tool data for xplane.pb to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.xplane.pb
Dumped tool data for overview_page.pb to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.overview_page.pb
Dumped tool data for input_pipeline.pb to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.input_pipeline.pb
Dumped tool data for tensorflow_stats.pb to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.tensorflow_stats.pb
Dumped tool data for kernel_stats.pb to ./logs/train/plugins/profile/2021_08_04_01_25_15/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1251741625.kernel_stats.pb

WARNING:tensorflow:Callback method `on_train_batch_begin` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0045s vs `on_train_batch_begin` time: 0.0762s). Check your callbacks.
WARNING:tensorflow:Callback method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0045s vs `on_train_batch_end` time: 0.0155s). Check your callbacks.
WARNING:tensorflow:Callback method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0045s vs `on_train_batch_end` time: 0.0155s). Check your callbacks.
938/938 [==============================] - 16s 4ms/step - loss: 0.1997 - accuracy: 0.9421

Learning rate for epoch 1 is 0.0010000000474974513
Epoch 2/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0656 - accuracy: 0.9805

Learning rate for epoch 2 is 0.0010000000474974513
Epoch 3/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0461 - accuracy: 0.9857

Learning rate for epoch 3 is 0.0010000000474974513
Epoch 4/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0244 - accuracy: 0.9935

Learning rate for epoch 4 is 9.999999747378752e-05
Epoch 5/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0217 - accuracy: 0.9943

Learning rate for epoch 5 is 9.999999747378752e-05
Epoch 6/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0199 - accuracy: 0.9948

Learning rate for epoch 6 is 9.999999747378752e-05
Epoch 7/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0182 - accuracy: 0.9955

Learning rate for epoch 7 is 9.999999747378752e-05
Epoch 8/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0156 - accuracy: 0.9963

Learning rate for epoch 8 is 9.999999747378752e-06
Epoch 9/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0154 - accuracy: 0.9964

Learning rate for epoch 9 is 9.999999747378752e-06
Epoch 10/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0152 - accuracy: 0.9965

Learning rate for epoch 10 is 9.999999747378752e-06
Epoch 11/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0150 - accuracy: 0.9966

Learning rate for epoch 11 is 9.999999747378752e-06
Epoch 12/12
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0149 - accuracy: 0.9967

Learning rate for epoch 12 is 9.999999747378752e-06
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f4e5c176dd0>

Sprawdź zapisane punkty kontrolne:

# Check the checkpoint directory.
ls {checkpoint_dir}
checkpoint      ckpt_4.data-00000-of-00001
ckpt_1.data-00000-of-00001  ckpt_4.index
ckpt_1.index       ckpt_5.data-00000-of-00001
ckpt_10.data-00000-of-00001 ckpt_5.index
ckpt_10.index      ckpt_6.data-00000-of-00001
ckpt_11.data-00000-of-00001 ckpt_6.index
ckpt_11.index      ckpt_7.data-00000-of-00001
ckpt_12.data-00000-of-00001 ckpt_7.index
ckpt_12.index      ckpt_8.data-00000-of-00001
ckpt_2.data-00000-of-00001  ckpt_8.index
ckpt_2.index       ckpt_9.data-00000-of-00001
ckpt_3.data-00000-of-00001  ckpt_9.index
ckpt_3.index

Aby sprawdzić, jak dobrze model działa, załaduj najnowszy punkt kontrolny i wywołaj Model.evaluate na danych testowych:

model.load_weights(tf.train.latest_checkpoint(checkpoint_dir))

eval_loss, eval_acc = model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
2021-08-04 01:25:49.277864: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
157/157 [==============================] - 2s 4ms/step - loss: 0.0371 - accuracy: 0.9875
Eval loss: 0.03712465986609459, Eval accuracy: 0.987500011920929

Aby zwizualizować wyniki, uruchom TensorBoard i przejrzyj logi:

%tensorboard --logdir=logs

ls -sh ./logs
total 4.0K
4.0K train

Eksportuj do zapisanego modelu

Wyeksportuj wykres i zmienne do formatu SavedModel niezależnego od platformy przy użyciu Model.save . Po zapisaniu modelu możesz go załadować z lub bez Strategy.scope .

path = 'saved_model/'
model.save(path, save_format='tf')
2021-08-04 01:25:51.983973: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets

Teraz załaduj model bez Strategy.scope :

unreplicated_model = tf.keras.models.load_model(path)

unreplicated_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
  metrics=['accuracy'])

eval_loss, eval_acc = unreplicated_model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.0371 - accuracy: 0.9875
Eval loss: 0.03712465986609459, Eval Accuracy: 0.987500011920929

Załaduj model za pomocą Strategy.scope :

with strategy.scope():
 replicated_model = tf.keras.models.load_model(path)
 replicated_model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
              metrics=['accuracy'])

 eval_loss, eval_acc = replicated_model.evaluate(eval_dataset)
 print ('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
2021-08-04 01:25:53.544239: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
157/157 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.0371 - accuracy: 0.9875
Eval loss: 0.03712465986609459, Eval Accuracy: 0.987500011920929

Dodatkowe zasoby

Więcej przykładów wykorzystujących różne strategie dystrybucji z API Keras Model.fit :

 1. Samouczek Rozwiązywanie zadań GLUE przy użyciu BERT na TPU wykorzystuje tf.distribute.MirroredStrategy do uczenia na GPU i tf.distribute.TPUStrategy — na TPU.
 2. Samouczek dotyczący zapisywania i ładowania modelu przy użyciu strategii dystrybucji pokazuje, jak używać interfejsów API SavedModel z tf.distribute.Strategy .
 3. Oficjalne modele TensorFlow można skonfigurować do uruchamiania wielu strategii dystrybucji.

Aby dowiedzieć się więcej o strategiach dystrybucji TensorFlow:

 1. Szkolenie niestandardowe za pomocą samouczka tf.distribute.Strategy pokazuje, jak używać tf.distribute.MirroredStrategy do szkolenia pojedynczego pracownika z niestandardową pętlą treningową.
 2. Szkolenie dla wielu pracowników przy użyciu samouczka Keras pokazuje, jak korzystać z MultiWorkerMirroredStrategy z Model.fit .
 3. Samouczek Niestandardowa pętla szkoleniowa z Keras i MultiWorkerMirroredStrategy pokazuje, jak używać MultiWorkerMirroredStrategy z Keras i niestandardową pętlą szkoleniową.
 4. Szkolenie rozproszone w przewodniku TensorFlow zawiera przegląd dostępnych strategii dystrybucji.
 5. Przewodnik Lepsza wydajność dzięki tf.function zawiera informacje o innych strategiach i narzędziach, takich jak TensorFlow Profiler , których można użyć do optymalizacji wydajności modeli TensorFlow.