Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Wprowadzenie do autokoderów

Zobacz na TensorFlow.org Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten samouczek przedstawia autokodery z trzema przykładami: podstawy, odszumianie obrazu i wykrywanie anomalii.

Autokoder to specjalny rodzaj sieci neuronowej, która jest wytrenowana do kopiowania danych wejściowych do danych wyjściowych. Na przykład, mając obraz odręcznie napisanej cyfry, autokoder najpierw koduje obraz na utajoną reprezentację o niższym wymiarze, a następnie dekoduje utajoną reprezentację z powrotem do obrazu. Autoenkoder uczy się kompresować dane, minimalizując jednocześnie błąd rekonstrukcji.

Aby dowiedzieć się więcej o autoencoders, należy rozważyć czytając rozdział 14 z głębokiego uczenia się przez Iana Goodfellow, Yoshua Bengio i Aaron Courville.

Importuj TensorFlow i inne biblioteki

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf

from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from tensorflow.keras import layers, losses
from tensorflow.keras.datasets import fashion_mnist
from tensorflow.keras.models import Model

Załaduj zbiór danych

Na początek nauczysz się podstawowego autokodera przy użyciu zestawu danych Fashon MNIST. Każdy obraz w tym zbiorze danych ma wymiary 28 x 28 pikseli.

(x_train, _), (x_test, _) = fashion_mnist.load_data()

x_train = x_train.astype('float32') / 255.
x_test = x_test.astype('float32') / 255.

print (x_train.shape)
print (x_test.shape)
(60000, 28, 28)
(10000, 28, 28)

Pierwszy przykład: podstawowy autokoder

Podstawowe wyniki autokodera

Zdefiniować autoencoder z dwóch gęstych warstw: encoder , który ściska obrazów do 64 wymiarów utajonego wektor, i decoder , rekonstruuje się obraz z utajonego miejsca oryginału.

Aby zdefiniować swój model, należy użyć API Keras model instacji .

latent_dim = 64 

class Autoencoder(Model):
 def __init__(self, latent_dim):
  super(Autoencoder, self).__init__()
  self.latent_dim = latent_dim  
  self.encoder = tf.keras.Sequential([
   layers.Flatten(),
   layers.Dense(latent_dim, activation='relu'),
  ])
  self.decoder = tf.keras.Sequential([
   layers.Dense(784, activation='sigmoid'),
   layers.Reshape((28, 28))
  ])

 def call(self, x):
  encoded = self.encoder(x)
  decoded = self.decoder(encoded)
  return decoded

autoencoder = Autoencoder(latent_dim)
autoencoder.compile(optimizer='adam', loss=losses.MeanSquaredError())

Trenować model używając x_train zarówno jako wejścia i docelowej. encoder nauczą się skompresować zbiór danych od 784 do wymiarów przestrzeni utajonego, a decoder nauczą się zrekonstruować oryginalne obrazy. .

autoencoder.fit(x_train, x_train,
        epochs=10,
        shuffle=True,
        validation_data=(x_test, x_test))
Epoch 1/10
1875/1875 [==============================] - 3s 1ms/step - loss: 0.0237 - val_loss: 0.0131
Epoch 2/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0115 - val_loss: 0.0105
Epoch 3/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0100 - val_loss: 0.0097
Epoch 4/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0094 - val_loss: 0.0095
Epoch 5/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0092 - val_loss: 0.0091
Epoch 6/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0090 - val_loss: 0.0091
Epoch 7/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0089 - val_loss: 0.0090
Epoch 8/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0088 - val_loss: 0.0089
Epoch 9/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0088 - val_loss: 0.0089
Epoch 10/10
1875/1875 [==============================] - 2s 1ms/step - loss: 0.0087 - val_loss: 0.0088
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7ff99c0d3a10>

Teraz, gdy model jest wytrenowany, przetestujmy go, kodując i dekodując obrazy z zestawu testowego.

encoded_imgs = autoencoder.encoder(x_test).numpy()
decoded_imgs = autoencoder.decoder(encoded_imgs).numpy()
n = 10
plt.figure(figsize=(20, 4))
for i in range(n):
 # display original
 ax = plt.subplot(2, n, i + 1)
 plt.imshow(x_test[i])
 plt.title("original")
 plt.gray()
 ax.get_xaxis().set_visible(False)
 ax.get_yaxis().set_visible(False)

 # display reconstruction
 ax = plt.subplot(2, n, i + 1 + n)
 plt.imshow(decoded_imgs[i])
 plt.title("reconstructed")
 plt.gray()
 ax.get_xaxis().set_visible(False)
 ax.get_yaxis().set_visible(False)
plt.show()

png

Drugi przykład: odszumianie obrazu

Wyniki odszumiania obrazu

Autokoder można również wytrenować w usuwaniu szumu z obrazów. W następnej sekcji utworzysz zaszumioną wersję zestawu danych Fashion MNIST, stosując losowy szum do każdego obrazu. Następnie nauczysz autokodera, używając zaszumionego obrazu jako wejścia i oryginalnego obrazu jako celu.

Ponownie zaimportujmy zestaw danych, aby pominąć wprowadzone wcześniej modyfikacje.

(x_train, _), (x_test, _) = fashion_mnist.load_data()
x_train = x_train.astype('float32') / 255.
x_test = x_test.astype('float32') / 255.

x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

print(x_train.shape)
(60000, 28, 28, 1)

Dodawanie losowego szumu do obrazów

noise_factor = 0.2
x_train_noisy = x_train + noise_factor * tf.random.normal(shape=x_train.shape) 
x_test_noisy = x_test + noise_factor * tf.random.normal(shape=x_test.shape) 

x_train_noisy = tf.clip_by_value(x_train_noisy, clip_value_min=0., clip_value_max=1.)
x_test_noisy = tf.clip_by_value(x_test_noisy, clip_value_min=0., clip_value_max=1.)

Wykreśl hałaśliwe obrazy.

n = 10
plt.figure(figsize=(20, 2))
for i in range(n):
  ax = plt.subplot(1, n, i + 1)
  plt.title("original + noise")
  plt.imshow(tf.squeeze(x_test_noisy[i]))
  plt.gray()
plt.show()

png

Zdefiniuj splotowy autokoder

W tym przykładzie, będzie trenować splotowego autoencoder korzystając Conv2D warstw w encoder i Conv2DTranspose warstw w decoder .

class Denoise(Model):
 def __init__(self):
  super(Denoise, self).__init__()
  self.encoder = tf.keras.Sequential([
   layers.Input(shape=(28, 28, 1)),
   layers.Conv2D(16, (3, 3), activation='relu', padding='same', strides=2),
   layers.Conv2D(8, (3, 3), activation='relu', padding='same', strides=2)])

  self.decoder = tf.keras.Sequential([
   layers.Conv2DTranspose(8, kernel_size=3, strides=2, activation='relu', padding='same'),
   layers.Conv2DTranspose(16, kernel_size=3, strides=2, activation='relu', padding='same'),
   layers.Conv2D(1, kernel_size=(3, 3), activation='sigmoid', padding='same')])

 def call(self, x):
  encoded = self.encoder(x)
  decoded = self.decoder(encoded)
  return decoded

autoencoder = Denoise()
WARNING:tensorflow:Please add `keras.layers.InputLayer` instead of `keras.Input` to Sequential model. `keras.Input` is intended to be used by Functional model.
autoencoder.compile(optimizer='adam', loss=losses.MeanSquaredError())
autoencoder.fit(x_train_noisy, x_train,
        epochs=10,
        shuffle=True,
        validation_data=(x_test_noisy, x_test))
Epoch 1/10
1875/1875 [==============================] - 6s 3ms/step - loss: 0.0165 - val_loss: 0.0100
Epoch 2/10
1875/1875 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.0094 - val_loss: 0.0089
Epoch 3/10
1875/1875 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.0083 - val_loss: 0.0081
Epoch 4/10
1875/1875 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.0078 - val_loss: 0.0077
Epoch 5/10
1875/1875 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.0076 - val_loss: 0.0075
Epoch 6/10
1875/1875 [==============================] - 5s 2ms/step - loss: 0.0074 - val_loss: 0.0074
Epoch 7/10
1875/1875 [==============================] - 5s 2ms/step - loss: 0.0073 - val_loss: 0.0073
Epoch 8/10
1875/1875 [==============================] - 5s 2ms/step - loss: 0.0072 - val_loss: 0.0073
Epoch 9/10
1875/1875 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.0071 - val_loss: 0.0072
Epoch 10/10
1875/1875 [==============================] - 5s 3ms/step - loss: 0.0071 - val_loss: 0.0071
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7ff99ee2a810>

Przyjrzyjmy się podsumowaniu kodera. Zwróć uwagę, że obrazy są próbkowane w dół z 28x28 do 7x7.

autoencoder.encoder.summary()
Model: "sequential_2"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
conv2d (Conv2D)       (None, 14, 14, 16)    160    
_________________________________________________________________
conv2d_1 (Conv2D)      (None, 7, 7, 8)      1160   
=================================================================
Total params: 1,320
Trainable params: 1,320
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Dekoder upsampluje obrazy z powrotem z 7x7 do 28x28.

autoencoder.decoder.summary()
Model: "sequential_3"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
conv2d_transpose (Conv2DTran (None, 14, 14, 8)     584    
_________________________________________________________________
conv2d_transpose_1 (Conv2DTr (None, 28, 28, 16)    1168   
_________________________________________________________________
conv2d_2 (Conv2D)      (None, 28, 28, 1)     145    
=================================================================
Total params: 1,897
Trainable params: 1,897
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Wykreślanie zarówno zaszumionych obrazów, jak i odszumionych obrazów wytwarzanych przez autoenkoder.

encoded_imgs = autoencoder.encoder(x_test).numpy()
decoded_imgs = autoencoder.decoder(encoded_imgs).numpy()
n = 10
plt.figure(figsize=(20, 4))
for i in range(n):

  # display original + noise
  ax = plt.subplot(2, n, i + 1)
  plt.title("original + noise")
  plt.imshow(tf.squeeze(x_test_noisy[i]))
  plt.gray()
  ax.get_xaxis().set_visible(False)
  ax.get_yaxis().set_visible(False)

  # display reconstruction
  bx = plt.subplot(2, n, i + n + 1)
  plt.title("reconstructed")
  plt.imshow(tf.squeeze(decoded_imgs[i]))
  plt.gray()
  bx.get_xaxis().set_visible(False)
  bx.get_yaxis().set_visible(False)
plt.show()

png

Trzeci przykład: wykrywanie anomalii

Przegląd

W tym przykładzie, będzie szkolić autoencoder do wykrywania anomalii w zbiorze ECG5000 . Ten zestaw danych zawiera 5000 elektrokardiograficznych , każdy z 140 punktów danych. Można użyć uproszczonej wersji zestawu danych, w którym każdy z przykładów został oznaczony albo 0 (odpowiadające zaburzenia rytmu) lub 1 (odpowiadającą normalnym rytmie). Jesteś zainteresowany identyfikacją nieprawidłowych rytmów.

Jak wykryjesz anomalie za pomocą autokodera? Przypomnij sobie, że autokoder jest wytrenowany, aby zminimalizować błąd rekonstrukcji. Wytrenujesz autoenkoder tylko na normalnych rytmach, a następnie użyjesz go do zrekonstruowania wszystkich danych. Nasza hipoteza jest taka, że ​​nieprawidłowe rytmy będą miały wyższy błąd rekonstrukcji. Następnie zaklasyfikujesz rytm jako anomalię, jeśli błąd rekonstrukcji przekroczy ustalony próg.

Załaduj dane EKG

Zestaw danych będzie używany jest na podstawie jednego z timeseriesclassification.com .

# Download the dataset
dataframe = pd.read_csv('http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/ecg.csv', header=None)
raw_data = dataframe.values
dataframe.head()
# The last element contains the labels
labels = raw_data[:, -1]

# The other data points are the electrocadriogram data
data = raw_data[:, 0:-1]

train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(
  data, labels, test_size=0.2, random_state=21
)

Normalizacji danych do [0,1] .

min_val = tf.reduce_min(train_data)
max_val = tf.reduce_max(train_data)

train_data = (train_data - min_val) / (max_val - min_val)
test_data = (test_data - min_val) / (max_val - min_val)

train_data = tf.cast(train_data, tf.float32)
test_data = tf.cast(test_data, tf.float32)

Będziesz trenować autoencoder używając tylko normalne rytmy, które są oznakowane w tym zbiorze jako 1 . Oddziel normalne rytmy od nieprawidłowych rytmów.

train_labels = train_labels.astype(bool)
test_labels = test_labels.astype(bool)

normal_train_data = train_data[train_labels]
normal_test_data = test_data[test_labels]

anomalous_train_data = train_data[~train_labels]
anomalous_test_data = test_data[~test_labels]

Sporządź normalne EKG.

plt.grid()
plt.plot(np.arange(140), normal_train_data[0])
plt.title("A Normal ECG")
plt.show()

png

Wykreśl nieprawidłowe EKG.

plt.grid()
plt.plot(np.arange(140), anomalous_train_data[0])
plt.title("An Anomalous ECG")
plt.show()

png

Zbuduj model

class AnomalyDetector(Model):
 def __init__(self):
  super(AnomalyDetector, self).__init__()
  self.encoder = tf.keras.Sequential([
   layers.Dense(32, activation="relu"),
   layers.Dense(16, activation="relu"),
   layers.Dense(8, activation="relu")])

  self.decoder = tf.keras.Sequential([
   layers.Dense(16, activation="relu"),
   layers.Dense(32, activation="relu"),
   layers.Dense(140, activation="sigmoid")])

 def call(self, x):
  encoded = self.encoder(x)
  decoded = self.decoder(encoded)
  return decoded

autoencoder = AnomalyDetector()
autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='mae')

Zwróć uwagę, że autokoder jest szkolony przy użyciu tylko normalnych EKG, ale jest oceniany przy użyciu pełnego zestawu testowego.

history = autoencoder.fit(normal_train_data, normal_train_data, 
     epochs=20, 
     batch_size=512,
     validation_data=(test_data, test_data),
     shuffle=True)
Epoch 1/20
5/5 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.0611 - val_loss: 0.0545
Epoch 2/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0568 - val_loss: 0.0523
Epoch 3/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0547 - val_loss: 0.0508
Epoch 4/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0524 - val_loss: 0.0490
Epoch 5/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0495 - val_loss: 0.0472
Epoch 6/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0460 - val_loss: 0.0461
Epoch 7/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0428 - val_loss: 0.0451
Epoch 8/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0397 - val_loss: 0.0432
Epoch 9/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0364 - val_loss: 0.0414
Epoch 10/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0337 - val_loss: 0.0403
Epoch 11/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0315 - val_loss: 0.0394
Epoch 12/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0297 - val_loss: 0.0385
Epoch 13/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0282 - val_loss: 0.0378
Epoch 14/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0270 - val_loss: 0.0372
Epoch 15/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0261 - val_loss: 0.0366
Epoch 16/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0252 - val_loss: 0.0361
Epoch 17/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0245 - val_loss: 0.0355
Epoch 18/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0238 - val_loss: 0.0350
Epoch 19/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0232 - val_loss: 0.0347
Epoch 20/20
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0227 - val_loss: 0.0342
plt.plot(history.history["loss"], label="Training Loss")
plt.plot(history.history["val_loss"], label="Validation Loss")
plt.legend()
<matplotlib.legend.Legend at 0x7ff99f02ea10>

png

Wkrótce zaklasyfikujesz EKG jako nieprawidłowe, jeśli błąd rekonstrukcji jest większy niż jedno odchylenie standardowe od normalnych przykładów treningowych. Najpierw wykreślmy normalne EKG ze zbioru treningowego, rekonstrukcję po zakodowaniu i zdekodowaniu przez autoenkoder oraz błąd rekonstrukcji.

encoded_data = autoencoder.encoder(normal_test_data).numpy()
decoded_data = autoencoder.decoder(encoded_data).numpy()

plt.plot(normal_test_data[0], 'b')
plt.plot(decoded_data[0], 'r')
plt.fill_between(np.arange(140), decoded_data[0], normal_test_data[0], color='lightcoral')
plt.legend(labels=["Input", "Reconstruction", "Error"])
plt.show()

png

Utwórz podobny wykres, tym razem dla anomalnego przykładu testowego.

encoded_data = autoencoder.encoder(anomalous_test_data).numpy()
decoded_data = autoencoder.decoder(encoded_data).numpy()

plt.plot(anomalous_test_data[0], 'b')
plt.plot(decoded_data[0], 'r')
plt.fill_between(np.arange(140), decoded_data[0], anomalous_test_data[0], color='lightcoral')
plt.legend(labels=["Input", "Reconstruction", "Error"])
plt.show()

png

Wykryj anomalie

Wykrywaj anomalie, obliczając, czy utrata rekonstrukcji jest większa niż ustalony próg. W tym samouczku obliczysz średni błąd średni dla normalnych przykładów ze zbioru uczącego, a następnie zaklasyfikujesz przyszłe przykłady jako anomalne, jeśli błąd rekonstrukcji jest wyższy niż jedno odchylenie standardowe ze zbioru uczącego.

Wykreśl błąd rekonstrukcji na normalnych EKG z zestawu treningowego

reconstructions = autoencoder.predict(normal_train_data)
train_loss = tf.keras.losses.mae(reconstructions, normal_train_data)

plt.hist(train_loss[None,:], bins=50)
plt.xlabel("Train loss")
plt.ylabel("No of examples")
plt.show()

png

Wybierz wartość progową, która jest o jedno odchylenie standardowe powyżej średniej.

threshold = np.mean(train_loss) + np.std(train_loss)
print("Threshold: ", threshold)
Threshold: 0.034232758

Jeśli zbadasz błąd rekonstrukcji dla anomalnych przykładów w zestawie testowym, zauważysz, że większość z nich ma większy błąd rekonstrukcji niż próg. Przez varing próg można ustawić precyzję i przypomnieć o swoim klasyfikatora.

reconstructions = autoencoder.predict(anomalous_test_data)
test_loss = tf.keras.losses.mae(reconstructions, anomalous_test_data)

plt.hist(test_loss[None, :], bins=50)
plt.xlabel("Test loss")
plt.ylabel("No of examples")
plt.show()

png

Klasyfikuj EKG jako anomalię, jeśli błąd rekonstrukcji jest większy niż próg.

def predict(model, data, threshold):
 reconstructions = model(data)
 loss = tf.keras.losses.mae(reconstructions, data)
 return tf.math.less(loss, threshold)

def print_stats(predictions, labels):
 print("Accuracy = {}".format(accuracy_score(labels, predictions)))
 print("Precision = {}".format(precision_score(labels, predictions)))
 print("Recall = {}".format(recall_score(labels, predictions)))
preds = predict(autoencoder, test_data, threshold)
print_stats(preds, test_labels)
Accuracy = 0.943
Precision = 0.9921722113502935
Recall = 0.9053571428571429

Następne kroki

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykrycia anomalii z autoencoders, sprawdź to doskonały interaktywny przykład zbudowany z TensorFlow.js przez Victor Dibia. Dla świata rzeczywistego przypadku użycia, można dowiedzieć się, jak Airbus Wykrywanie nieprawidłowości w ISS telemetrii danych przy użyciu TensorFlow. Aby dowiedzieć się więcej na temat podstaw, należy rozważyć przeczytaniem tego blogu François CHOLLET. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 14 z głębokiego uczenia się przez Iana Goodfellow, Yoshua Bengio i Aaron Courville.