Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Autoenkoder wariacyjny splotowy

Zobacz na TensorFlow.org Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Notebook ten pokazuje, jak trenować wariacyjnymi Autoencoder (VAE) ( 1 , 2 ) na zbiorze MNIST. VAE to probabilistyczne podejście do autoenkodera, modelu, który pobiera dane wejściowe o dużych wymiarach i kompresuje je do mniejszej reprezentacji. W przeciwieństwie do tradycyjnego autoenkodera, który mapuje dane wejściowe na ukryty wektor, VAE mapuje dane wejściowe na parametry rozkładu prawdopodobieństwa, takie jak średnia i wariancja Gaussa. Takie podejście tworzy ciągłą, ustrukturyzowaną przestrzeń utajoną, która jest przydatna do generowania obrazu.

Przestrzeń utajona obrazu CVAE

Ustawiać

pip install tensorflow-probability

# to generate gifs
pip install imageio
pip install git+https://github.com/tensorflow/docs
from IPython import display

import glob
import imageio
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import PIL
import tensorflow as tf
import tensorflow_probability as tfp
import time

Załaduj zbiór danych MNIST

Każdy obraz MNIST jest oryginalnie wektorem składającym się z 784 liczb całkowitych, z których każda zawiera się w przedziale od 0 do 255 i reprezentuje intensywność piksela. Modeluj każdy piksel z rozkładem Bernoulliego w naszym modelu i statycznie zbinarizuj zestaw danych.

(train_images, _), (test_images, _) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
def preprocess_images(images):
 images = images.reshape((images.shape[0], 28, 28, 1)) / 255.
 return np.where(images > .5, 1.0, 0.0).astype('float32')

train_images = preprocess_images(train_images)
test_images = preprocess_images(test_images)
train_size = 60000
batch_size = 32
test_size = 10000

Zastosowanie tf.data do partii i losowe dane

train_dataset = (tf.data.Dataset.from_tensor_slices(train_images)
         .shuffle(train_size).batch(batch_size))
test_dataset = (tf.data.Dataset.from_tensor_slices(test_images)
        .shuffle(test_size).batch(batch_size))

Definiowanie koder i dekoder sieci z tf.keras.Sequential

W tym przykładzie VAE użyj dwóch małych sieci ConvNet dla sieci kodera i dekodera. W literaturze sieci te są również określane odpowiednio jako modele wnioskowania/rozpoznawania i modele generatywne. Zastosowanie tf.keras.Sequential do uproszczenia realizacji. Niech \(x\) i \(z\) oznaczają obserwację i zmienna ukryta odpowiednio w poniższych opisów.

Sieć enkoderów

Określa przybliżoną dystrybucyjnej tylnej \(q(z|x)\), która przyjmuje jako dane wejściowe obserwacji i na wyjściu zestaw parametrów dla określenia rozkładu warunkowego utajony reprezentacji \(z\). W tym przykładzie po prostu wymodeluj rozkład jako diagonalny gaussowski, a sieć wygeneruje parametry średniej i logarytmicznej wariancji faktoryzowanego gaussowskiego. Wyprowadź wariancję logarytmiczną zamiast bezpośrednio wariancji dla stabilności numerycznej.

Sieć dekodera

To określa rozkład warunkowego obserwacji \(p(x|z)\), który pobiera próbki utajonego \(z\) jako dane wejściowe i wysyła parametry rozkładu warunkowego obserwacji. Model dystrybucji ukryty przed \(p(z)\) jako jednostki Gaussa.

Sztuczka reparametryzacji

Aby wygenerować przykładowy \(z\) dla dekodera podczas treningu, można spróbować z dystrybucji utajonego określonym przez parametry generowanych przez koder, biorąc pod obserwacją wejście \(x\). Jednak ta operacja próbkowania tworzy wąskie gardło, ponieważ propagacja wsteczna nie może przepływać przez losowy węzeł.

Aby rozwiązać ten problem, użyj sztuczki reparametryzacji. W naszym przykładzie, to przybliżona \(z\) za pomocą parametrów dekodera i innego parametru \(\epsilon\) następująco:

\[z = \mu + \sigma \odot \epsilon\]

gdzie \(\mu\) i \(\sigma\) reprezentują średnie i odchylenia standardowego rozkładu Gaussa odpowiednio. Mogą pochodzić z danych wyjściowych dekodera. \(\epsilon\) mogą być traktowane jako losowy szum wykorzystywane do utrzymywania stochasticity z \(z\). Generowanie \(\epsilon\) ze standardowego rozkładu normalnego.

Zmienna utajony \(z\) obecnie generowane przez funkcję \(\mu\), \(\sigma\) i \(\epsilon\), co pozwoliłoby model do backpropagate gradientów kodera przez \(\mu\) i \(\sigma\) odpowiednio, zachowując stochasticity przez \(\epsilon\).

Architektura sieci

W przypadku sieci kodera użyj dwóch warstw splotowych, po których następuje warstwa w pełni połączona. W sieci dekodera odwzoruj tę architekturę, używając w pełni połączonej warstwy, po której następują trzy warstwy transponujące splot (inaczej warstwy dekonwolucyjne w niektórych kontekstach). Należy zauważyć, że powszechną praktyką jest unikanie stosowania normalizacji wsadowej podczas uczenia VAE, ponieważ dodatkowa stochastyczność wynikająca z używania minipartii może pogorszyć niestabilność poza stochastycznością wynikającą z próbkowania.

class CVAE(tf.keras.Model):
 """Convolutional variational autoencoder."""

 def __init__(self, latent_dim):
  super(CVAE, self).__init__()
  self.latent_dim = latent_dim
  self.encoder = tf.keras.Sequential(
    [
      tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28, 1)),
      tf.keras.layers.Conv2D(
        filters=32, kernel_size=3, strides=(2, 2), activation='relu'),
      tf.keras.layers.Conv2D(
        filters=64, kernel_size=3, strides=(2, 2), activation='relu'),
      tf.keras.layers.Flatten(),
      # No activation
      tf.keras.layers.Dense(latent_dim + latent_dim),
    ]
  )

  self.decoder = tf.keras.Sequential(
    [
      tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(latent_dim,)),
      tf.keras.layers.Dense(units=7*7*32, activation=tf.nn.relu),
      tf.keras.layers.Reshape(target_shape=(7, 7, 32)),
      tf.keras.layers.Conv2DTranspose(
        filters=64, kernel_size=3, strides=2, padding='same',
        activation='relu'),
      tf.keras.layers.Conv2DTranspose(
        filters=32, kernel_size=3, strides=2, padding='same',
        activation='relu'),
      # No activation
      tf.keras.layers.Conv2DTranspose(
        filters=1, kernel_size=3, strides=1, padding='same'),
    ]
  )

 @tf.function
 def sample(self, eps=None):
  if eps is None:
   eps = tf.random.normal(shape=(100, self.latent_dim))
  return self.decode(eps, apply_sigmoid=True)

 def encode(self, x):
  mean, logvar = tf.split(self.encoder(x), num_or_size_splits=2, axis=1)
  return mean, logvar

 def reparameterize(self, mean, logvar):
  eps = tf.random.normal(shape=mean.shape)
  return eps * tf.exp(logvar * .5) + mean

 def decode(self, z, apply_sigmoid=False):
  logits = self.decoder(z)
  if apply_sigmoid:
   probs = tf.sigmoid(logits)
   return probs
  return logits

Zdefiniuj funkcję straty i optymalizator

VAE trenują poprzez maksymalizację dolnej granicy dowodu (ELBO) na marginalnym logarytmicznym prawdopodobieństwie:

\[\log p(x) \ge \text{ELBO} = \mathbb{E}_{q(z|x)}\left[\log \frac{p(x, z)}{q(z|x)}\right].\]

W praktyce zoptymalizuj jednopróbkowe oszacowanie Monte Carlo tego oczekiwania:

\[\log p(x| z) + \log p(z) - \log q(z|x),\]

gdzie \(z\) jest próbkowany z \(q(z|x)\).

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(1e-4)


def log_normal_pdf(sample, mean, logvar, raxis=1):
 log2pi = tf.math.log(2. * np.pi)
 return tf.reduce_sum(
   -.5 * ((sample - mean) ** 2. * tf.exp(-logvar) + logvar + log2pi),
   axis=raxis)


def compute_loss(model, x):
 mean, logvar = model.encode(x)
 z = model.reparameterize(mean, logvar)
 x_logit = model.decode(z)
 cross_ent = tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(logits=x_logit, labels=x)
 logpx_z = -tf.reduce_sum(cross_ent, axis=[1, 2, 3])
 logpz = log_normal_pdf(z, 0., 0.)
 logqz_x = log_normal_pdf(z, mean, logvar)
 return -tf.reduce_mean(logpx_z + logpz - logqz_x)


@tf.function
def train_step(model, x, optimizer):
 """Executes one training step and returns the loss.

 This function computes the loss and gradients, and uses the latter to
 update the model's parameters.
 """
 with tf.GradientTape() as tape:
  loss = compute_loss(model, x)
 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

Szkolenie

 • Zacznij od iteracji po zbiorze danych
 • Podczas każdej iteracji przekazać obraz do kodera do uzyskania zestawu średnich i log-wariancji parametrów przybliżonej tylnej \(q(z|x)\)
 • następnie zastosować trick reparameterization do próbki z \(q(z|x)\)
 • W końcu przejść reparameterized próbek do dekodera w celu uzyskania logits a rozkład generatywne \(p(x|z)\)
 • Uwaga: Ponieważ używasz zestawu danych załadowanego przez Keras z 60 000 punktów danych w zestawie uczącym i 10 000 punktów danych w zestawie testowym, nasze wynikowe ELBO w zestawie testowym jest nieco wyższe niż wyniki podane w literaturze, która wykorzystuje dynamiczną binaryzację MNIST Larochelle.

Generowanie obrazów

 • Po treningu czas na wygenerowanie kilku obrazów
 • Najpierw pobierania zestawu utajonych wektorów z jednostki dystrybucyjnej przed Gaussa \(p(z)\)
 • Generator będzie następnie przekształcić utajony przykładowy \(z\) do logits z obserwacji, dając dystrybucji \(p(x|z)\)
 • Tutaj wykreśl prawdopodobieństwa rozkładów Bernoulliego
epochs = 10
# set the dimensionality of the latent space to a plane for visualization later
latent_dim = 2
num_examples_to_generate = 16

# keeping the random vector constant for generation (prediction) so
# it will be easier to see the improvement.
random_vector_for_generation = tf.random.normal(
  shape=[num_examples_to_generate, latent_dim])
model = CVAE(latent_dim)
def generate_and_save_images(model, epoch, test_sample):
 mean, logvar = model.encode(test_sample)
 z = model.reparameterize(mean, logvar)
 predictions = model.sample(z)
 fig = plt.figure(figsize=(4, 4))

 for i in range(predictions.shape[0]):
  plt.subplot(4, 4, i + 1)
  plt.imshow(predictions[i, :, :, 0], cmap='gray')
  plt.axis('off')

 # tight_layout minimizes the overlap between 2 sub-plots
 plt.savefig('image_at_epoch_{:04d}.png'.format(epoch))
 plt.show()
# Pick a sample of the test set for generating output images
assert batch_size >= num_examples_to_generate
for test_batch in test_dataset.take(1):
 test_sample = test_batch[0:num_examples_to_generate, :, :, :]
generate_and_save_images(model, 0, test_sample)

for epoch in range(1, epochs + 1):
 start_time = time.time()
 for train_x in train_dataset:
  train_step(model, train_x, optimizer)
 end_time = time.time()

 loss = tf.keras.metrics.Mean()
 for test_x in test_dataset:
  loss(compute_loss(model, test_x))
 elbo = -loss.result()
 display.clear_output(wait=False)
 print('Epoch: {}, Test set ELBO: {}, time elapse for current epoch: {}'
    .format(epoch, elbo, end_time - start_time))
 generate_and_save_images(model, epoch, test_sample)
Epoch: 10, Test set ELBO: -156.806640625, time elapse for current epoch: 5.3513407707214355

png

Wyświetl wygenerowany obraz z ostatniej epoki treningowej

def display_image(epoch_no):
 return PIL.Image.open('image_at_epoch_{:04d}.png'.format(epoch_no))
plt.imshow(display_image(epoch))
plt.axis('off') # Display images
(-0.5, 287.5, 287.5, -0.5)

png

Wyświetl animowany GIF wszystkich zapisanych obrazów

anim_file = 'cvae.gif'

with imageio.get_writer(anim_file, mode='I') as writer:
 filenames = glob.glob('image*.png')
 filenames = sorted(filenames)
 for filename in filenames:
  image = imageio.imread(filename)
  writer.append_data(image)
 image = imageio.imread(filename)
 writer.append_data(image)
import tensorflow_docs.vis.embed as embed
embed.embed_file(anim_file)

gif

Wyświetl dwuwymiarowy rozmaitość cyfr z ukrytej przestrzeni

Uruchomienie poniższego kodu pokaże ciągły rozkład różnych klas cyfr, przy czym każda cyfra przechodzi w inną w utajonej przestrzeni 2D. Zastosowanie TensorFlow Prawdopodobieństwo do wytworzenia standardowego rozkładu normalnego dla utajonego miejsca.

def plot_latent_images(model, n, digit_size=28):
 """Plots n x n digit images decoded from the latent space."""

 norm = tfp.distributions.Normal(0, 1)
 grid_x = norm.quantile(np.linspace(0.05, 0.95, n))
 grid_y = norm.quantile(np.linspace(0.05, 0.95, n))
 image_width = digit_size*n
 image_height = image_width
 image = np.zeros((image_height, image_width))

 for i, yi in enumerate(grid_x):
  for j, xi in enumerate(grid_y):
   z = np.array([[xi, yi]])
   x_decoded = model.sample(z)
   digit = tf.reshape(x_decoded[0], (digit_size, digit_size))
   image[i * digit_size: (i + 1) * digit_size,
      j * digit_size: (j + 1) * digit_size] = digit.numpy()

 plt.figure(figsize=(10, 10))
 plt.imshow(image, cmap='Greys_r')
 plt.axis('Off')
 plt.show()
plot_latent_images(model, 20)

png

Następne kroki

Ten samouczek zademonstrował, jak zaimplementować splotowy wariacyjny autoenkoder za pomocą TensorFlow.

W następnym kroku możesz spróbować poprawić wyniki modelu, zwiększając rozmiar sieci. Na przykład, można spróbować ustawić filter parametrów dla każdego z Conv2D i Conv2DTranspose warstw 512. Należy zauważyć, że w celu osiągnięcia ostatecznego 2D obraz utajony działkę, trzeba by zachować latent_dim do 2. Ponadto, czas szkolenia zwiększyłaby wraz ze wzrostem rozmiaru sieci.

Możesz również spróbować wdrożyć VAE przy użyciu innego zestawu danych, takiego jak CIFAR-10.

VAE można zaimplementować w kilku różnych stylach io różnej złożoności. Dodatkowe implementacje można znaleźć w następujących źródłach:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach Vaes, patrz Wprowadzenie do wariacyjne Autoencoders .