Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Krótkie wprowadzenie do TensorFlow 2 dla ekspertów

Zobacz na TensorFlow.org Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

To jest Google Colaboratory plik notebook. Programy w Pythonie są uruchamiane bezpośrednio w przeglądarce — to świetny sposób na naukę i korzystanie z TensorFlow. Aby skorzystać z tego samouczka, uruchom notatnik w Google Colab, klikając przycisk u góry tej strony.

 1. W Colab podłączyć do wykonywania Pythona: W prawym górnym rogu paska menu, wybierz Połącz.
 2. Uruchom wszystkie komórki kodu notebooka: Wybierz Runtime> Uruchom wszystko.

Pobierz i zainstaluj TensorFlow 2. Zaimportuj TensorFlow do swojego programu:

Zaimportuj TensorFlow do swojego programu:

import tensorflow as tf
print("TensorFlow version:", tf.__version__)

from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D
from tensorflow.keras import Model
TensorFlow version: 2.6.0

Załaduj i przygotować zbiór danych MNIST .

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis].astype("float32")
x_test = x_test[..., tf.newaxis].astype("float32")
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 1s 0us/step
11501568/11490434 [==============================] - 1s 0us/step

Użyj tf.data do partii i przetasować zestawu danych:

train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  (x_train, y_train)).shuffle(10000).batch(32)

test_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_test, y_test)).batch(32)

Zbuduj tf.keras modelu używając Keras modelu instacji API :

class MyModel(Model):
 def __init__(self):
  super(MyModel, self).__init__()
  self.conv1 = Conv2D(32, 3, activation='relu')
  self.flatten = Flatten()
  self.d1 = Dense(128, activation='relu')
  self.d2 = Dense(10)

 def call(self, x):
  x = self.conv1(x)
  x = self.flatten(x)
  x = self.d1(x)
  return self.d2(x)

# Create an instance of the model
model = MyModel()

Wybierz optymalizator i funkcję strat do treningu:

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()

Wybierz metryki do pomiaru straty i dokładności modelu. Te metryki gromadzą wartości na przestrzeni epok, a następnie drukują ogólny wynik.

train_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='train_accuracy')

test_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='test_loss')
test_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='test_accuracy')

Użyj tf.GradientTape trenować model:

@tf.function
def train_step(images, labels):
 with tf.GradientTape() as tape:
  # training=True is only needed if there are layers with different
  # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
  predictions = model(images, training=True)
  loss = loss_object(labels, predictions)
 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

 train_loss(loss)
 train_accuracy(labels, predictions)

Przetestuj model:

@tf.function
def test_step(images, labels):
 # training=False is only needed if there are layers with different
 # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
 predictions = model(images, training=False)
 t_loss = loss_object(labels, predictions)

 test_loss(t_loss)
 test_accuracy(labels, predictions)
EPOCHS = 5

for epoch in range(EPOCHS):
 # Reset the metrics at the start of the next epoch
 train_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()
 test_loss.reset_states()
 test_accuracy.reset_states()

 for images, labels in train_ds:
  train_step(images, labels)

 for test_images, test_labels in test_ds:
  test_step(test_images, test_labels)

 print(
  f'Epoch {epoch + 1}, '
  f'Loss: {train_loss.result()}, '
  f'Accuracy: {train_accuracy.result() * 100}, '
  f'Test Loss: {test_loss.result()}, '
  f'Test Accuracy: {test_accuracy.result() * 100}'
 )
Epoch 1, Loss: 0.13439151644706726, Accuracy: 95.98833465576172, Test Loss: 0.06330505013465881, Test Accuracy: 98.02999877929688
Epoch 2, Loss: 0.04413021355867386, Accuracy: 98.63166809082031, Test Loss: 0.0737706869840622, Test Accuracy: 97.57999420166016
Epoch 3, Loss: 0.024562617763876915, Accuracy: 99.1866683959961, Test Loss: 0.04913036897778511, Test Accuracy: 98.5
Epoch 4, Loss: 0.014813972637057304, Accuracy: 99.51499938964844, Test Loss: 0.06434403359889984, Test Accuracy: 98.1199951171875
Epoch 5, Loss: 0.010033201426267624, Accuracy: 99.66999816894531, Test Loss: 0.07429419457912445, Test Accuracy: 98.15999603271484

Klasyfikator obrazu jest teraz wyszkolony do ~98% dokładności w tym zestawie danych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj tutoriale TensorFlow .