mống mắt

  • Mô tả:

Đây có lẽ là cơ sở dữ liệu được biết đến nhiều nhất trong tài liệu nhận dạng mẫu. Bài báo của Fisher là một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực này và được tham khảo thường xuyên cho đến ngày nay. (Xem Duda & Hart, chẳng hạn.) Tập dữ liệu chứa 3 lớp, mỗi lớp gồm 50 trường hợp, trong đó mỗi lớp đề cập đến một loại cây diên vĩ. Một lớp có thể phân tách tuyến tính với 2 lớp kia; những cái sau KHÔNG phân tách tuyến tính với nhau.

Tách ra Các ví dụ
'train' 150
  • Các tính năng:
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
  • Trích dẫn:
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}