winogrande

 • Mô tả:

WinoGrande, một tập dữ liệu quy mô lớn gồm 44 nghìn vấn đề, lấy cảm hứng từ thiết kế Winograd Schema Challenge ban đầu, nhưng được điều chỉnh để cải thiện cả quy mô và độ cứng của tập dữ liệu.

Tách ra Các ví dụ
'test' 1.767
'train_l' 10,234
'train_m' 2.558
'train_s' 640
'train_xl' 40.398
'train_xs' 160
'validation' 1.267
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn:
@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}