aeslc

 • Mô tả :

Tập hợp các thư điện tử của các nhân viên trong Enron Corporation.

Có hai tính năng: - email_body: nội dung email. - topic_line: văn bản chủ đề email.

Tách ra Các ví dụ
'test' 1.906
'train' 14.436
'validation' 1.960
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'email_body': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'subject_line': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn :
@misc{zhang2019email,
  title={This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation},
  author={Rui Zhang and Joel Tetreault},
  year={2019},
  eprint={1906.03497},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}