Bộ dữ liệu


Cách sử dụng

Xem hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để được giới thiệu nhanh.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

Tất cả các tập dữ liệu

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Nearest neighbors

Object detection

Question answering

Ranking

Recommendation

Rl unplugged

Rlds

Robomimic

Robotics

Structured

Summarization

Text

Text simplification

Time series

Translate

Video

Vision language