quickdraw_bitmap

Tập dữ liệu Quick Draw là một bộ sưu tập gồm 50 triệu bản vẽ trên 345 danh mục, được đóng góp bởi những người chơi trò chơi Quick, Draw !. Tập dữ liệu bitmap chứa các bản vẽ này được chuyển đổi từ định dạng vectơ thành hình ảnh thang độ xám 28x28

Tách ra Các ví dụ
'train' 50.426.266
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=345),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@article{DBLP:journals/corr/HaE17,
 author  = {David Ha and
        Douglas Eck},
 title   = {A Neural Representation of Sketch Drawings},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.03477},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.03477},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.03477},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:30 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HaE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}