aflw2k3d

 • Mô tả :

AFLW2000-3D là tập dữ liệu gồm 2000 hình ảnh đã được chú thích bằng các mốc khuôn mặt 3D 68 điểm ở cấp hình ảnh. Tập dữ liệu này thường được sử dụng để đánh giá các mô hình phát hiện mốc khuôn mặt 3D. Các tư thế đầu rất đa dạng và thường khó bị phát hiện bằng máy dò khuôn mặt dựa trên cnn. Các mốc 2D được bỏ qua trong tập dữ liệu này, vì một số dữ liệu không phù hợp với 21 điểm, như bài báo gốc đã đề cập.

Tách ra Các ví dụ
'train' 2.000
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(450, 450, 3), dtype=tf.uint8),
  'landmarks_68_3d_xy_normalized': Tensor(shape=(68, 2), dtype=tf.float32),
  'landmarks_68_3d_z': Tensor(shape=(68, 1), dtype=tf.float32),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@article{DBLP:journals/corr/ZhuLLSL15,
 author  = {Xiangyu Zhu and
        Zhen Lei and
        Xiaoming Liu and
        Hailin Shi and
        Stan Z. Li},
 title   = {Face Alignment Across Large Poses: {A} 3D Solution},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.07212},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.07212},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.07212},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:23 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuLLSL15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}