cmaterdb

Tập dữ liệu này chứa hình ảnh của - Các chữ số Bangla viết tay - tập dữ liệu cân bằng của tổng số 6000 chữ số Bangla (màu 32x32 RGB, 6000 hình ảnh), mỗi chữ số có 600 hình ảnh cho mỗi lớp (mỗi chữ số). Chữ số Devanagari viết tay - tập dữ liệu cân bằng của tổng số 3000 chữ số Devanagari (màu 32x32 RGB, 3000 hình ảnh), mỗi chữ số có 300 hình ảnh cho mỗi lớp (mỗi chữ số). Chữ số Telugu viết tay - tập dữ liệu cân bằng của tổng số 3000 chữ số Telugu (32x32 màu RGB, 3000 hình ảnh), mỗi chữ số có 300 hình ảnh cho mỗi lớp (mỗi chữ số).

CMATERdb là kho cơ sở dữ liệu nhận dạng mẫu được tạo tại phòng nghiên cứu 'Trung tâm Ứng dụng Vi xử lý cho Giáo dục Đào tạo và Nghiên cứu' (CMATER), Đại học Jadavpur, Ấn Độ.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Các tính năng
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) tf.uint8
nhãn mác ClassLabel tf.int64
@article{Das:2012:GAB:2161007.2161320,
 author = {Das, Nibaran and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu, Mahantapas
      and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Genetic Algorithm Based Region Sampling for Selection of Local Features
     in Handwritten Digit Recognition Application},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {May, 2012},
 volume = {12},
 number = {5},
 month = may,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {1592--1606},
 numpages = {15},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 doi = {10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 acmid = {2161320},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Feature selection, Genetic algorithm, N-Quality consensus,
 Optimal local regions, Region sampling, Variable sized local regions},
}
@article{Das:2012:SFC:2240301.2240421,
 author = {Das, Nibaran and Reddy, Jagan Mohan and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu,
      Mahantapas and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Statistical-topological Feature Combination for Recognition of Handwritten Numerals},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {August, 2012},
 volume = {12},
 number = {8},
 month = aug,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {2486--2495},
 numpages = {10},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 doi = {10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 acmid = {2240421},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Character recognition, Feature combination, MPCA, PCA, SVM, Statistical, Topological},
}

cmaterdb / bangla (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : CMATERdb Bangla Numerals

 • Kích thước tải xuống : 573.81 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 1.000
'train' 5.000

cmaterdb / devanagari

 • Mô tả cấu hình : CMATERdb Devangari Numerals

 • Kích thước tải xuống : 275.29 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 500
'train' 2.500

cmaterdb / telugu

 • Mô tả cấu hình : CMATERdb Telugu Numerals

 • Kích thước tải xuống : 283.90 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 500
'train' 2.500