bair_robot_pushing_small

 • Mô tả :

Tập dữ liệu này chứa khoảng 44.000 ví dụ về chuyển động đẩy của robot, bao gồm một tập huấn luyện (train) và hai tập kiểm tra các đối tượng đã thấy trước đó (testseen) và không nhìn thấy (testnovel). Đây là phiên bản 64x64 nhỏ.

Tách ra Các ví dụ
'test' 256
'train' 43.264
 • Các tính năng :
Sequence({
  'action': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'endeffector_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
  'image_aux1': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_main': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • Trích dẫn :
@misc{1710.05268,
 Author = {Frederik Ebert and Chelsea Finn and Alex X. Lee and Sergey Levine},
 Title = {Self-Supervised Visual Planning with Temporal Skip Connections},
 Year = {2017},
 Eprint = {arXiv:1710.05268},
}