bool_q

 • Mô tả :

BoolQ là một tập dữ liệu trả lời câu hỏi cho các câu hỏi có / không có chứa 15942 ví dụ. Những câu hỏi này xảy ra một cách tự nhiên, chúng được tạo ra trong các môi trường không được khuyến khích và không bị giới hạn.

Mỗi ví dụ là một bộ ba của (câu hỏi, đoạn văn, câu trả lời), với tiêu đề của trang là ngữ cảnh bổ sung tùy chọn. Thiết lập phân loại cặp văn bản tương tự như các nhiệm vụ suy luận ngôn ngữ tự nhiên hiện có.

Tách ra Các ví dụ
'train' 9.427
'validation' 3.270
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'answer': tf.bool,
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn :
@inproceedings{clark2019boolq,
 title =   {BoolQ: Exploring the Surprising Difficulty of Natural Yes/No Questions},
 author =  {Clark, Christopher and Lee, Kenton and Chang, Ming-Wei, and Kwiatkowski, Tom and Collins, Michael, and Toutanova, Kristina},
 booktitle = {NAACL},
 year =   {2019},
}