bệnh sốt rét

Bộ dữ liệu về bệnh sốt rét chứa tổng cộng 27.558 hình ảnh tế bào với các trường hợp tương đương nhau của các tế bào bị ký sinh và không bị nhiễm từ các hình ảnh slide lam máu mỏng của các tế bào được phân đoạn.

Tách ra Các ví dụ
'train' 27.558
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
hình ảnh Hình ảnh (Không có, Không có, 3) tf.uint8
nhãn ClassLabel tf.int64

Hình dung

 • Trích dẫn :
@article{rajaraman2018pre,
 title={Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward
 improved malaria parasite detection in thin blood smear images},
 author={Rajaraman, Sivaramakrishnan and Antani, Sameer K and Poostchi, Mahdieh
 and Silamut, Kamolrat and Hossain, Md A and Maude, Richard J and Jaeger,
 Stefan and Thoma, George R},
 journal={PeerJ},
 volume={6},
 pages={e4568},
 year={2018},
 publisher={PeerJ Inc.}
}