colorectal_histology_large

10 hình ảnh mô học ung thư đại trực tràng có kết cấu 5000 x 5000 lớn

Tách ra Các ví dụ
'test' 10
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(5000, 5000, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
tên tập tin Bản văn tf.string
hình ảnh Hình ảnh (5000, 5000, 3) tf.uint8

Hình dung

 • Trích dẫn :
@article{kather2016multi,
 title={Multi-class texture analysis in colorectal cancer histology},
 author={Kather, Jakob Nikolas and Weis, Cleo-Aron and Bianconi, Francesco and Melchers, Susanne M and Schad, Lothar R and Gaiser, Timo and Marx, Alexander and Z{"o}llner, Frank Gerrit},
 journal={Scientific reports},
 volume={6},
 pages={27988},
 year={2016},
 publisher={Nature Publishing Group}
}