cifar10

Bộ dữ liệu CIFAR-10 bao gồm 60000 hình ảnh màu 32x32 trong 10 lớp, với 6000 hình ảnh cho mỗi lớp. Có 50000 hình ảnh đào tạo và 10000 hình ảnh thử nghiệm.

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}