celeb_a

Tập dữ liệu thuộc tính CelebFaces (CelebA) là tập dữ liệu thuộc tính khuôn mặt quy mô lớn với hơn 200 nghìn hình ảnh người nổi tiếng, mỗi hình ảnh có 40 chú thích thuộc tính. Các hình ảnh trong tập dữ liệu này bao gồm các biến thể tư thế lớn và sự lộn xộn của phông nền. CelebA có sự đa dạng lớn, số lượng lớn và chú thích phong phú, bao gồm - 10.177 số nhận dạng, - 202.599 số hình ảnh khuôn mặt và - 5 vị trí mốc, 40 chú thích thuộc tính nhị phân cho mỗi hình ảnh.

Bộ dữ liệu có thể được sử dụng làm bộ đào tạo và kiểm tra cho các nhiệm vụ thị giác máy tính sau: nhận dạng thuộc tính khuôn mặt, phát hiện khuôn mặt và bản địa hóa mốc (hoặc phần khuôn mặt).

Tách ra Các ví dụ
'test' 19,962
'train' 162.770
'validation' 19.867
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'attributes': FeaturesDict({
    '5_o_Clock_Shadow': tf.bool,
    'Arched_Eyebrows': tf.bool,
    'Attractive': tf.bool,
    'Bags_Under_Eyes': tf.bool,
    'Bald': tf.bool,
    'Bangs': tf.bool,
    'Big_Lips': tf.bool,
    'Big_Nose': tf.bool,
    'Black_Hair': tf.bool,
    'Blond_Hair': tf.bool,
    'Blurry': tf.bool,
    'Brown_Hair': tf.bool,
    'Bushy_Eyebrows': tf.bool,
    'Chubby': tf.bool,
    'Double_Chin': tf.bool,
    'Eyeglasses': tf.bool,
    'Goatee': tf.bool,
    'Gray_Hair': tf.bool,
    'Heavy_Makeup': tf.bool,
    'High_Cheekbones': tf.bool,
    'Male': tf.bool,
    'Mouth_Slightly_Open': tf.bool,
    'Mustache': tf.bool,
    'Narrow_Eyes': tf.bool,
    'No_Beard': tf.bool,
    'Oval_Face': tf.bool,
    'Pale_Skin': tf.bool,
    'Pointy_Nose': tf.bool,
    'Receding_Hairline': tf.bool,
    'Rosy_Cheeks': tf.bool,
    'Sideburns': tf.bool,
    'Smiling': tf.bool,
    'Straight_Hair': tf.bool,
    'Wavy_Hair': tf.bool,
    'Wearing_Earrings': tf.bool,
    'Wearing_Hat': tf.bool,
    'Wearing_Lipstick': tf.bool,
    'Wearing_Necklace': tf.bool,
    'Wearing_Necktie': tf.bool,
    'Young': tf.bool,
  }),
  'image': Image(shape=(218, 178, 3), dtype=tf.uint8),
  'landmarks': FeaturesDict({
    'lefteye_x': tf.int64,
    'lefteye_y': tf.int64,
    'leftmouth_x': tf.int64,
    'leftmouth_y': tf.int64,
    'nose_x': tf.int64,
    'nose_y': tf.int64,
    'righteye_x': tf.int64,
    'righteye_y': tf.int64,
    'rightmouth_x': tf.int64,
    'rightmouth_y': tf.int64,
  }),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@inproceedings{conf/iccv/LiuLWT15,
 added-at = {2018-10-09T00:00:00.000+0200},
 author = {Liu, Ziwei and Luo, Ping and Wang, Xiaogang and Tang, Xiaoou},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/250e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb/dblp},
 booktitle = {ICCV},
 crossref = {conf/iccv/2015},
 ee = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICCV.2015.425},
 interhash = {3f735aaa11957e73914bbe2ca9d5e702},
 intrahash = {50e4959be61db325d2f02c1d8cd7bfbb},
 isbn = {978-1-4673-8391-2},
 keywords = {dblp},
 pages = {3730-3738},
 publisher = {IEEE Computer Society},
 timestamp = {2018-10-11T11:43:28.000+0200},
 title = {Deep Learning Face Attributes in the Wild.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iccv/iccv2015.html#LiuLWT15},
 year = 2015
}