imagenet2012_real

Tập dữ liệu này chứa các hình ảnh xác thực ILSVRC-2012 (ImageNet) được tăng cường với bộ nhãn "Được đánh giá lại" (ReaL) mới từ bài báo "Chúng ta đã hoàn thành với ImageNet", xem https://arxiv.org/abs/2006.07159 nhãn được thu thập bằng cách sử dụng giao thức nâng cao, dẫn đến nhiều nhãn và chú thích chính xác hơn.

Lưu ý quan trọng: khoảng 3500 ví dụ không chứa nhãn, những ví dụ này nên được loại trừ khỏi giá trị trung bình khi tính toán độ chính xác . Một cách khả thi để làm điều này là với mã NumPy sau:

is_correct = [pred in real_labels[i] for i, pred in enumerate(predictions) if real_labels[i]]
real_accuracy = np.mean(is_correct)
 • Trang chủ : https://github.com/google-research/reassessed-imagenet

 • Mã nguồn : tfds.image_classification.Imagenet2012Real

 • Các phiên bản :

  • 1.0.0 (mặc định): Bản phát hành ban đầu
 • Kích thước tải xuống : 379.37 KiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 6.25 GiB

 • Hướng dẫn tải xuống thủ công: Tập dữ liệu này yêu cầu bạn tải xuống dữ liệu nguồn theo cách thủ công vào download_config.manual_dir (mặc định là ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir phải chứa tệp ILSVRC2012_img_val.tar . Bạn cần đăng ký trên http://www.image-net.org/download-images để có được liên kết tải xuống bộ dữ liệu.

 • Tự động lưu vào bộ nhớ đệm ( tài liệu ): Không

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'validation' 50.000
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'original_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
  'real_label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000)),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@article{beyer2020imagenet,
 title={Are we done with ImageNet?},
 author={Lucas Beyer and Olivier J. Henaff and Alexander Kolesnikov and Xiaohua Zhai and Aaron van den Oord},
 journal={arXiv preprint arXiv:2002.05709},
 year={2020}
}
@article{ILSVRC15,
 Author={Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
 Title={ {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
 Year={2015},
 journal={International Journal of Computer Vision (IJCV)},
 doi={10.1007/s11263-015-0816-y},
 volume={115},
 number={3},
 pages={211-252}
}