địa điểm365_small

Tập dữ liệu Tiêu chuẩn của Địa điểm365 chứa 1,8 triệu hình ảnh tàu từ 365 danh mục cảnh, được sử dụng để đào tạo CNN của Địa điểm365. Có 50 hình ảnh cho mỗi danh mục trong bộ xác thực và 900 hình ảnh cho mỗi danh mục trong bộ thử nghiệm.

Tách ra Các ví dụ
'test' 328.500
'train' 1.803.460
'validation' 36.500
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}