coqa

 • Mô tả :

CoQA: Thử thách trả lời câu hỏi hội thoại

Tách ra Các ví dụ
'test' 500
'train' 7.199
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_end': tf.int32,
    'answer_start': tf.int32,
    'input_text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'story': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
câu trả lời Sự liên tiếp
answers / answer_end Tensor tf.int32
answers / answer_start Tensor tf.int32
answers / input_text Bản văn tf.string
câu hỏi Trình tự (Văn bản) (Không có,) tf.string
nguồn Bản văn tf.string
câu chuyện Bản văn tf.string
 • Trích dẫn :
@misc{reddy2018coqa,
  title={CoQA: A Conversational Question Answering Challenge},
  author={Siva Reddy and Danqi Chen and Christopher D. Manning},
  year={2018},
  eprint={1808.07042},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}