ý_tác_đoán

 • Mô tả :

Có hai tập dữ liệu phụ:

(1) RottenTomatoes: Các nhà phê bình và đồng thuận phim được thu thập thông tin từ http://rottentomatoes.com/ Nó có các trường "_movie_name", "_movie_id", "_critics" và "_critic_consensus".

(2) IDebate: Các đối số được thu thập thông tin từ http://idebate.org/ Nó có các trường "_debate_name", "_debate_id", "_claim", "_claim_id", "_argument_sentences".

@inproceedings{wang-ling-2016-neural,
  title = "Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments",
  author = "Wang, Lu and
   Ling, Wang",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies",
  month = jun,
  year = "2016",
  address = "San Diego, California",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007",
  doi = "10.18653/v1/N16-1007",
  pages = "47--57",
}

idea_abstracts / rot_tomatoes (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Các nhà phê bình chuyên nghiệp và sự đồng thuận của 3.731 phim.

 • Kích thước tập dữ liệu : 50.10 MiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'train' 3.731
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  '_critic_consensus': tf.string,
  '_critics': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_movie_id': tf.string,
  '_movie_name': tf.string,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Các tính năng
_critic_consensus Tensor tf.string
_critics Sự phối hợp
_critics / key Tensor tf.string
_critics / value Tensor tf.string
_movie_id Tensor tf.string
_tên bộ phim Tensor tf.string
 • Khóa được giám sát (Xem as_supervised doc ): ('_critics', '_critic_consensus')

idea_abstracts / idebate

 • Mô tả cấu hình : 2.259 yêu cầu cho 676 cuộc tranh luận.

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.15 MiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'train' 2.259
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  '_argument_sentences': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_claim': tf.string,
  '_claim_id': tf.string,
  '_debate_name': tf.string,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Các tính năng
_argument_sentences Sự phối hợp
_argument_sentences / key Tensor tf.string
_argument_sentences / giá trị Tensor tf.string
_yêu cầu Tensor tf.string
_claim_id Tensor tf.string
_debate_name Tensor tf.string
 • Khóa được giám sát (Xem as_supervised doc ): ('_argument_sentences', '_claim')