flores

 • Mô tả:

Bộ dữ liệu đánh giá cho bản dịch máy có nguồn tài nguyên thấp: tiếng Nepal-Anh và Sinhala-tiếng Anh.

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

flores / neen (cấu hình mặc định)

 • Config mô tả: Dịch bộ dữ liệu từ ne để en.

 • Dataset kích thước: 1.89 MiB

 • tách:

Tách ra Các ví dụ
'test' 2,835
'validation' 2.559
 • Các tính năng:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

flores / sien

 • Config mô tả: Dịch bộ dữ liệu từ si để en.

 • Dataset kích thước: 2.05 MiB

 • tách:

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.766
'validation' 2.898
 • Các tính năng:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'si': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})