binary_alpha_digits

  • Mô tả:

Các chữ số 20x16 nhị phân từ '0' đến '9' và viết hoa từ 'A' đến 'Z'. 39 ví dụ của mỗi lớp.

Tách ra Các ví dụ
'train' 1.404
  • Các tính năng:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=36),
})

Hình dung

  • Trích dẫn: