i_naturalist2018

 • Mô tả:

Có tổng cộng 8.142 loài trong bộ dữ liệu, với 437.513 hình ảnh huấn luyện và 24.426 hình ảnh xác nhận. Mỗi hình ảnh có một nhãn sự thật cơ bản.

Tách ra Các ví dụ
'test' 149.394
'train' 437.513
'validation' 24.426
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8142),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=14),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
\
@misc{inaturalist18,
  Howpublished = {~\url{https://github.com/visipedia/inat_comp/tree/master/2018} },
  Title = { {iNaturalist} 2018 competition dataset.},
  Year = {2018},
  key = { {iNaturalist} 2018 competition dataset},
  }