cuộn dây100

 • Mô tả:

Bộ dữ liệu chứa 7200 ảnh màu của 100 đối tượng (72 ảnh cho mỗi đối tượng). Các đối tượng có nhiều đặc điểm hình học và phản xạ phức tạp. Các đối tượng được đặt trên một bàn xoay cơ giới trên nền đen. Bàn xoay được xoay 360 độ để thay đổi tư thế đối tượng đối với máy ảnh màu fxed. Hình ảnh của các đối tượng được chụp ở các khoảng cách tư thế là 5 độ, tương ứng với 72 tư thế cho mỗi đối tượng

Tách ra Các ví dụ
'train' 7.200
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'angle': tf.int64,
  'angle_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=72),
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8),
  'object_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=100),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@article{nene1996columbia,
 title={Columbia object image library (coil-20)},
 author={Nene, Sameer A and Nayar, Shree K and Murase, Hiroshi and others},
 year={1996},
 publisher={Technical report CUCS-005-96}
}