binarized_mnist

Một mã nhị phân cụ thể của các hình ảnh MNIST ban đầu được sử dụng trong (Salakhutdinov & Murray, 2008). Tập dữ liệu này thường được sử dụng để đánh giá các mô hình chung của hình ảnh, do đó, nhãn không được cung cấp.

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000
'train' 50.000
'validation' 10.000
  • Các tính năng:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
})

Hình dung

  • Trích dẫn:
@inproceedings{salakhutdinov2008quantitative,
title={On the quantitative analysis of deep belief networks},
author={Salakhutdinov, Ruslan and Murray, Iain},
booktitle={Proceedings of the 25th international conference on Machine learning},
pages={872--879},
year={2008},
organization={ACM}
}