wmt14_translate

 • Mô tả :

Dịch tập dữ liệu dựa trên dữ liệu từ statmt.org.

Các phiên bản tồn tại trong các năm khác nhau bằng cách sử dụng kết hợp nhiều nguồn dữ liệu. Cơ sở wmt_translate cho phép bạn tạo cấu hình của riêng mình để chọn cặp dữ liệu / ngôn ngữ của riêng bạn bằng cách tạo tfds.translate.wmt.WmtConfig tùy chỉnh.

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Trang chủ : http://www.statmt.org/wmt14/translation-task.html

 • Mã nguồn : tfds.translate.Wmt14Translate

 • Các phiên bản :

  • 1.0.0 (mặc định): Không có ghi chú phát hành.
 • Kích thước tập dữ liệu : Unknown size

 • Hướng dẫn tải xuống thủ công: Tập dữ liệu này yêu cầu bạn tải xuống dữ liệu nguồn theo cách thủ công vào download_config.manual_dir (mặc định là ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Một số cấu hình wmt ở đây, yêu cầu tải xuống thủ công. Vui lòng xem wmt.py để xem đường dẫn chính xác (và tên tệp) phải được tải xuống.

 • Tự động lưu trong bộ nhớ đệm ( tài liệu ): Không xác định

 • Hình ( tfds.show_examples ): Không được hỗ trợ.

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ): Thiếu.

 • Trích dẫn :

@InProceedings{bojar-EtAl:2014:W14-33,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Leveling, Johannes and Monz, Christof and Pecina, Pavel and Post, Matt and Saint-Amand, Herve and Soricut, Radu and Specia, Lucia and Tamchyna, Ale
{s} },
 title   = {Findings of the 2014 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {June},
 year   = {2014},
 address  = {Baltimore, Maryland, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {12--58},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W/W14/W14-3302}
}

wmt14_translate / cs-en (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Tập dữ liệu tác vụ dịch cs-en WMT 2014.

 • Kích thước tải xuống : 1.58 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 3.003
'train' 15.786.979
'validation' 3.000
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Dịch
cs Chữ tf.string
en Chữ tf.string

wmt14_translate / de-en

 • Mô tả cấu hình : Tập dữ liệu nhiệm vụ dịch de-en WMT 2014.

 • Kích thước tải xuống : 1.58 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 3.003
'train' 4.508.785
'validation' 3.000
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Dịch
de Chữ tf.string
en Chữ tf.string

wmt14_translate / fr-en

 • Mô tả cấu hình : Tập dữ liệu nhiệm vụ dịch WMT 2014 fr-en.

 • Kích thước tải xuống : 6.20 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 3.003
'train' 40.836.876
'validation' 3.000
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Dịch
en Chữ tf.string
fr Chữ tf.string

wmt14_translate / hi-en

 • Mô tả cấu hình : Tập dữ liệu tác vụ dịch hi-en WMT 2014.

 • Kích thước tải xuống : 44.65 MiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.507
'train' 313.748
'validation' 520
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Dịch
en Chữ tf.string
Chào Chữ tf.string

wmt14_translate / ru-en

 • Mô tả cấu hình : Tập dữ liệu tác vụ dịch ru-en WMT 2014.

 • Kích thước tải xuống : 998.38 MiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 3.003
'train' 2.486.965
'validation' 3.000
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự mô tả
Dịch
en Chữ tf.string
ru Chữ tf.string