domainnet

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu DomainNet bao gồm các hình ảnh từ sáu miền riêng biệt, bao gồm ảnh (thực), tranh vẽ, clipart, vẽ nhanh, hình ảnh và phác thảo. Mỗi miền có 48K - 172K hình ảnh (tổng cộng 600K) được phân loại thành 345 lớp.

Trong phiên bản TFDS này của DomainNet, phiên bản đã làm sạch được sử dụng.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=345),
})
 • Khóa được giám sát (Xem as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • Trích dẫn :

@inproceedings{peng2019moment,
 title={Moment matching for multi-source domain adaptation},
 author={Peng, Xingchao and Bai, Qinxun and Xia, Xide and Huang, Zijun and Saenko, Kate and Wang, Bo},
 booktitle={Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision},
 pages={1406--1415},
 year={2019}
}

domainnet / real (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tải xuống : 5.65 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 5.75 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 52.041
'train' 120.906

Hình dung

domainnet / tranh

 • Kích thước tải xuống : 3.43 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.30 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 21.850
'train' 50.416

Hình dung

domainnet / clipart

 • Kích thước tải xuống : 1.19 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 1.27 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 14.604
'train' 33.525

Hình dung

domainnet / rút tiền nhanh

 • Kích thước tải xuống : 445.65 MiB

 • Kích thước tập dữ liệu: 435.16 MiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 51.750
'train' 120.750

Hình dung

domainnet / infograph

 • Kích thước tải xuống : 4.04 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.17 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 15.582
'train' 36.023

Hình dung

domainnet / sketch

 • Kích thước tải xuống : 2.46 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 2.55 GiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 20,916
'train' 48.212

Hình dung