đậu

Đậu là một tập dữ liệu về hình ảnh của các loại đậu được chụp trên đồng ruộng bằng máy ảnh của điện thoại thông minh. Nó bao gồm 3 lớp: 2 lớp bệnh và lớp lành. Các bệnh được mô tả bao gồm đốm lá góc cạnh và bệnh gỉ sắt đậu. Dữ liệu được chú thích bởi các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Tài nguyên Cây trồng Quốc gia (NaCRRI) ở Uganda và được thu thập bởi phòng nghiên cứu AI của Makerere.

Tách ra Các ví dụ
'test' 128
'train' 1,034
'validation' 133
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(500, 500, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
hình ảnh Hình ảnh (500, 500, 3) tf.uint8
nhãn mác ClassLabel tf.int64

Hình dung

 • Trích dẫn :
@ONLINE {beansdata,
  author="Makerere AI Lab",
  title="Bean disease dataset",
  month="January",
  year="2020",
  url="https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/"
}