uc_merced

 • Mô tả :

UC Merced là tập dữ liệu ảnh viễn thám sử dụng đất 21 hạng, với 100 ảnh mỗi hạng. Các hình ảnh được trích xuất thủ công từ các hình ảnh lớn từ bộ sưu tập Hình ảnh Khu vực Đô thị Bản đồ Quốc gia của USGS cho các khu vực đô thị khác nhau trên khắp đất nước. Độ phân giải pixel của hình ảnh trong miền công cộng này là 0,3 m.

Trong khi hầu hết các hình ảnh có kích thước 256x256 pixel, có 44 hình ảnh có hình dạng khác nhau.

Tách ra Các ví dụ
'train' 2.100
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=21),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Yang, Yi and Newsam, Shawn",
  title = "Bag-Of-Visual-Words and Spatial Extensions for Land-Use Classification",
  booktitle = "ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)",
  year = "2010",
}