caltech_birds2011

 • Mô tả :

Caltech-UCSD Birds 200 (CUB-200) là một tập dữ liệu hình ảnh với các bức ảnh của 200 loài chim (chủ yếu là Bắc Mỹ). Tổng số các loại chim là 200 và có 6033 hình ảnh trong bộ dữ liệu năm 2010 và 11,788 hình ảnh trong bộ dữ liệu năm 2011. Chú thích bao gồm các hộp giới hạn, nhãn phân đoạn.

Tách ra Các ví dụ
'test' 5.794
'train' 5.994
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=200),
  'label_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'segmentation_mask': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
})
 • Trích dẫn :
@techreport{WelinderEtal2010,
Author = {P. Welinder and S. Branson and T. Mita and C. Wah and F. Schroff and S. Belongie and P. Perona},
Institution = {California Institute of Technology},
Number = {CNS-TR-2010-001},
Title = { {Caltech-UCSD Birds 200} },
Year = {2010}
}