billum

 • Mô tả:

BillSum, tóm tắt các dự luật của Quốc hội Hoa Kỳ và tiểu bang California.

Có một số tính năng: - text: văn bản hóa đơn. - tóm tắt: bản tóm tắt của các hóa đơn. - title: tiêu đề của các tờ tiền. các tính năng cho chúng tôi hóa đơn. hóa đơn ca không có. - text_len: số ký tự trong văn bản. - sum_len: tổng số ký tự.

Tách ra Các ví dụ
'ca_test' 1.237
'test' 3.269
'train' 18,949
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Trích dẫn:
@misc{kornilova2019billsum,
  title={BillSum: A Corpus for Automatic Summarization of US Legislation},
  author={Anastassia Kornilova and Vlad Eidelman},
  year={2019},
  eprint={1910.00523},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}