imagenet_sketch

 • Mô tả :

ImageNet-Sketch bao gồm 50.889 hình ảnh phác thảo đen trắng, 50 hình ảnh cho mỗi 1000 lớp ImageNet. Những hình ảnh này ban đầu được thu thập từ Tìm kiếm Hình ảnh của Google cho "bản phác thảo của __". 100 hình ảnh được thu thập và sau đó lọc thủ công. Đối với các lớp có ít hơn 50 hình ảnh tốt, các hình ảnh bổ sung được tạo bằng cách lật hoặc xoay.

Tách ra Các ví dụ
'test' 50,889
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

Hình dung

 • Trích dẫn :
@inproceedings{wang2019learning,
    title={Learning Robust Global Representations by Penalizing Local Predictive Power},
    author={Wang, Haohan and Ge, Songwei and Lipton, Zachary and Xing, Eric P},
    booktitle={Advances in Neural Information Processing Systems},
    pages={10506--10518},
    year={2019}
}