citrus_leaves

Bộ dữ liệu gốc về cam quýt chứa 759 hình ảnh về các loại trái cây và lá cây có múi khỏe mạnh và không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chỉ xuất 594 ảnh lá cây có múi với các nhãn sau: Đốm đen, Canker, Xanh lá và Khỏe mạnh. Hình ảnh xuất ra có định dạng PNG và có 256x256 pixel.

Dataset URL: https://data.mendeley.com/datasets/3f83gxmv57/2 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Tách ra Các ví dụ
'train' 594
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@article{rauf2019citrus,
 title={A citrus fruits and leaves dataset for detection and classification of
citrus diseases through machine learning},
 author={Rauf, Hafiz Tayyab and Saleem, Basharat Ali and Lali, M Ikram Ullah
and Khan, Muhammad Attique and Sharif, Muhammad and Bukhari, Syed Ahmad Chan},
 journal={Data in brief},
 volume={26},
 pages={104340},
 year={2019},
 publisher={Elsevier}
}