svhn_cropped

  • Mô tả :

Tập dữ liệu Số nhà ở Chế độ xem phố (SVHN) là tập dữ liệu nhận dạng chữ số hình ảnh gồm hơn 600.000 hình ảnh chữ số đến từ dữ liệu thế giới thực. Hình ảnh được cắt thành 32x32.

Tách ra Các ví dụ
'extra' 531.131
'test' 26.032
'train' 73,257
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) tf.uint8
nhãn mác ClassLabel tf.int64

Hình dung

  • Trích dẫn :
@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}