moving_mnist

 • Mô tả :

Biến thể di chuyển của cơ sở dữ liệu MNIST của các chữ số viết tay. Đây là dữ liệu được các tác giả sử dụng để báo cáo hiệu suất mô hình. Xem tfds.video.moving_mnist.image_as_moving_sequence để tạo dữ liệu đào tạo / xác thực từ tập dữ liệu MNIST.

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'image_sequence': Video(Image(shape=(64, 64, 1), dtype=tf.uint8)),
})
 • Trích dẫn :
@article{DBLP:journals/corr/SrivastavaMS15,
 author  = {Nitish Srivastava and
        Elman Mansimov and
        Ruslan Salakhutdinov},
 title   = {Unsupervised Learning of Video Representations using LSTMs},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1502.04681},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1502.04681},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1502.04681},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:05 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/SrivastavaMS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}