wiki_bio

 • Mô tả :

WikiBio được xây dựng bằng cách sử dụng các trang tiểu sử Wikipedia, nó chứa đoạn đầu tiên và hộp thông tin được mã hóa. Tập dữ liệu tuân theo định dạng bảng độc lập.

Tách ra Các ví dụ
'test' 72.831
'train' 582.659
'validation' 72.831
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': tf.string,
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • Trích dẫn :
@inproceedings{lebret-etal-2016-neural,
  title = "Neural Text Generation from Structured Data with Application to the Biography Domain",
  author = "Lebret, R{'e}mi and
   Grangier, David and
   Auli, Michael",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = nov,
  year = "2016",
  address = "Austin, Texas",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D16-1128",
  doi = "10.18653/v1/D16-1128",
  pages = "1203--1213",
}