gpt3

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu tổng hợp cho các nhiệm vụ số học và xáo trộn từ được mô tả trong bài báo GPT3.

FeaturesDict({
  'completion': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Loại Sự miêu tả
Các tính năng
hoàn thành Bản văn tf.string
bối cảnh Bản văn tf.string
@article{brown2020language,
  title={Language Models are Few-Shot Learners},
  author={Tom B. Brown et. al.}
  year={2020},
  eprint={2005.14165},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

gpt3 / cycle_letters_in_word (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tập dữ liệu: 578.76 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000

gpt3 / five_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu: 154.76 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / five_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu: 156.37 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / four_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu: 148.99 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / four_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu: 150.54 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / mid_word_1_anagrams

 • Kích thước tập dữ liệu: 567.89 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000

gpt3 / mid_word_2_anagrams

 • Kích thước tập dữ liệu: 578.76 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000

gpt3 / random_insertion_in_word

 • Kích thước tập dữ liệu: 648.42 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000

gpt3 / reverse_words

 • Kích thước tập dữ liệu: 578.76 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000

gpt3 / single_digit_three_ops

 • Kích thước tập dữ liệu: 138.33 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / six_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu: 160.70 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / six_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu: 162.26 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / sum_of_digits

 • Kích thước tập dữ liệu : 194.95 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / ba_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu: 143.18 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / ba_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu: 144.68 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / two_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu: 137.33 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / hai_digit_multiplication

 • Kích thước tập dữ liệu: 141.29 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000

gpt3 / two_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu: 138.88 KiB

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'test' 2.000